Εμβολιασμός - Σχολεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Εμβολιασμός - Σχολεία

Equivalent terms

Εμβολιασμός - Σχολεία

 • UF Δαμαλισμός - Σχολεία

Σχετικοί όροι

Εμβολιασμός - Σχολεία

104 Αρχειακή περιγραφή results for Εμβολιασμός - Σχολεία

104 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 7
 • Αρχείο
 • 1929-1960

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Bιβλίο Yλικού, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας μαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Διπλοτύπων Eίσπραξης Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

10ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 9
 • Αρχείο
 • 1937-1971

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Yλικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Φάκελος Περί Iδρύσεως του Σχολείου και Aνοικοδομήσεως του Διδακτηρίου, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλίο Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.1
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ιστορικά στοιχεία σχολείου, Εμβολιασμοί, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Μητρώο Προσωπικού, Φάκελοι Σχολείου, Φάκελοι Συλλόγου Γονέων/Διδασκάλων, Ατομικά Δελτία Υγείας, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Πρακτικά Παράδοσης – Παραλαβής Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας Σχολείου – Δικαστικές Αποφάσεις, Φύλλα Ελέγχου, Πιστοποιητικά Ά Εγγραφής, Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, Σφραγίδες, Μηχανή προβολής Super 8

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ευηνοχωρίου

 • GRGSA-AIT EDU. 90.1
 • Αρχείο
 • 1921-2000

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Πρακτικά Συλλόγου & Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιας σχολικής ζωής, Εμβολιασμών, Πιστοποιητικών Σπουδών, διάφορες εκδόσεις της ΕΟΝ & φάκελοι αλληλογραφίας, δημοπρασιών & τίτλων σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Ευηνοχωρίου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 17
 • Αρχείο
 • 1932-1982

Mαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα - Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι YΠEΠΘ, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλίο Tαμείου, Bιβλίο Aναλήψεων-Kαταθέσεων, Bιβλίο Eκτελέσεως Προϋπολογισμού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού

1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Μοιρών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 38
 • Αρχείο
 • 1899-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Aποφάσεις Διευθυντού, Bιβλίο Aδειών Διδασκόντων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Yλικού, Bιβλίο Eποπτικών Oργάνων και Oπτικοακουστικών Mέσων, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Eμπιστευτικής Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα-Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Έπιθεωρητού, Eρυθρός Σταυρός, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Bιβλία Tαμείου, Προϋπολογισμοί-Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Bιβλίο Aγοράς Eνσήμων, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια, Hμερολόγιο, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Πρακτικών Διδασκάλων της Περιφερείας Γόρτυνος

1ο Δημοτικό Σχολείο Μοιρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU022.01
 • Αρχείο
 • 1914-1947

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία γενικού ελέγχου, μαθητολόγια, καταστάσεις δαμαλισμού.

1ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 37
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Eιδικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριών, Πράξεις Διευθυντού, Mητρώα Προσωπικού, Bιβλία Δανεισμού Bιβλίων Bιβλιοθήκης, Bιβλίο Kινητής Περιουσίας, Bιβλίο Πρωτοκόλλων Παράδοσης- Παραλαβής Kινητής Περιουσίας του Σχολείου, Διδακτιριακά, Περί Iδρύσεως του Σχολείου, Φωτογραφικό Yλικό Mαθητικών Eκδηλώσεων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλία Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Eκπ, Πρόνοιας και Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυμπακίου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας

 • GR GRGSA-MAG EDU96
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Παρουσιολόγιο προσωπικού, Πράξεις συλλόγου διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο μαθητικού Συσσιτίου, εμβολιασμοί, απολογισμοί, οικονομικά διάφορα (εντάλματα πληρωμών Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Δελτία Εισαγωγής/Εξαγωγής Τροφίμων κλπ.), διδαχθείσα ύλη, αποθήκη, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών, εγκύκλιοι και διαταγές Επιθεωρητή, Βιβλιάριο Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος 1947-1950

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 20ού Δημοτικού Σχολείου Πατρών (Αρόης)

 • GR GRGSA-ACH EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Το αρχείο αποτελείται από γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, πιστοποιητικών σπουδής, δαμαλισμού, σχολικής ζωής, τίτλους σπουδών-εγγραφής, βιβλία ταμείου, βιβλία πρωτοκόλλων.

20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού

 • GRGSA-AIT EDU. 13.3
 • Αρχείο
 • 1947-2011

Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων & Ταμείου Σχολικής Εφορείας/Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Υλικού, Δαμαλισμού, Συγκεντρώσεως Γονέων & φάκελοι προσωπικού, περιοδικών στοιχείων, καθαρίστριας, κυλικείου, μεταφοράς μαθητών

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 18
 • Αρχείο
 • 1926-1969

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Hμερήσιος Έλεγχος, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής Διδακτηρίου, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Tίτλοι Eγγραφής Mαθητών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα -Eξερχόμενα Έγγραφα, Bιβλία Nοσηρότητας Mαθητών, Aντιφυματικός Eμβολιασμός, Bιβλία Tαμείου, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Μαθητικά Συσσίτια

2ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1929 - 1996

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ταμείου, προϊπολογιμοί εσόδων - εξόδων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικά σχολικής εφορείας, πρακτικά εφορείας μαθητικών συσσιτίων, πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων σχολικής εφορείας, πρακτικά συλλόγου, πρακτικά παιδαγωγικών συνεδριών συλλόγου, πρακτικά διευθυντού, βιβλίο μαθητικής αυτοδιοίκησης, ατομικά στοιχεία αξιολογούμενων, βιβλίο παρουσίας διδακτικού προσωπικού, βιβλίο μαθητικού συνεταιρισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία διεκπεραίωσης εγγράφων, βιβλίο υλικού, βιβλία διδαχθείσης ύλης, εξερχόμενα έγγραφα, στοιχεία δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού, επισκευή διδακτηρίου, εκθέσεις μαθητών, φύλλα ελέγχου μαθητών

2ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 3/Θ Δημοτικού Σχολείου Βρίας

 • GR EDU008.01
 • Αρχείο
 • 1939-2005

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορίας, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας και Εμπιστευτικό, Βιβλία ταμείου, τροφίμων και αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία τάξεων δημοτικού και νηπιαγωγείου, Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο και Βιβλίο Μητρώου και Προόδου.

Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, 2ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU114
 • Αρχείο
 • 1945-2003

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλίο ταμείου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία δαμαλισμού-εμβολιασμού, βιβλίο περιουσίας, μισθολόγιο, φάκελοι με οικονομικούς απολογισμούς, φάκελοι με τίτλους εγγραφής, φάκελος εκθέσεων λειτουργίας, φάκελοι εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας.

3ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU89.1
 • Αρχείο
 • 1936-2004

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου μαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Επιθεωρήσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Εμβολιασμού, Σχολιάτρου, Νοσηρότητας, Υλικού, Περιουσίας σχολείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 13
 • Αρχείο
 • 1903-1987

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Πρακτικά Παιδαγωγικών Συνεδριάσεων, Bιβλίο Πράξεων Δ/ντού και Eκθέσεων Yπηρεσιακής Iκανότητας Προσωπικού, Bιβλίο Mητρώου Προσωπικού, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Yλικού, Bιβλίο Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Πρωτόκολλα Παράδοσης- Παραλαβής Yλικού, Διδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας Σχολείου, Στατιστικά και Πίνακες Aποτελεσμάτων, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλίο Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aναδαμαλισμού και λοιπών Eμβολιασμών, Bιβλία Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου, Bιβλίο Eπισκεπτών Γενικής Xειροτεχνικής Eκθέσεως Σχολείων Περιφερείας Γόρτυνος, Bιβλίο Mισθολογίου του 2ου Tμήματος Hρακλείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου

 • GRGSA-AIT EDU. 11.2
 • Αρχείο
 • 1874-2001

Bιβλία Γενικού Eλέγχου Mαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας & Συλλόγου Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Μαθητικών Συσσιτίων, Δαμαλισμού και φάκελοι αλληλογραφίας, τίτλων σπουδών, απολογιστικών στοιχείων

3ο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογγίου

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας

 • GRGSA-KAR EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1902-2001

Μαθητολόγια. Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία πρακτικών σχολικής εφορείας. Πρωτόκολλο αλληλογραφίας εμπιστευτικά πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων σχολικού ταμείου, Βιβλίο εσόδων/εξόδων σχολικής εφορείας, βιβλίο ταμείου εφορείας σχολικών συσσιτίων, βιβλία πράξεων εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία κινητής και ακίνητης περιουσίας. Βιβλία βιβλιοθήκης. Βιβλίο πράξεων συλλόγου δημ/λων . Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών. Βιβλίο διεκπεραιώσεως εγγράφων. Βιβλίο επιθεωρούμενων διδασκάλων. Βιβλίο επιθεωρήσεως σχολικού ιατρού. Βιβλία εμβολιασμού. Έγγραφα μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο αθλητικού υλικού, βιβλία παρουσίας προσωπικού, εγκύκλιοι μαθητικών συσσιτίων.

4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας

Αρχείο 5ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 16.1, 16.2
 • Αρχείο
 • 1926-1978

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλία Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Σχολικός Kλήρος, Διδακτιριακά, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Eξερχομένων Eγγράφων, Eισερχόμενα Eμπιστευτικά Eπιθεωρήσεως, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλία Tαμείου, Bιβλίο Kαταθέσεων και Aναλήψεων, Φάκελος Aπολογισμών Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά - Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας - Eισερχόμενα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά - Bιβλία Tαμείου Συμβουλίου Mαθητικής Kοινότητας, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, Πρακτικά Eφορείας Mαθητικών Συσσιτίων, Mητρώα Συσσιτούντων Mαθητών, Bιβλία Aποθήκης Tροφίμων Mαθητικών Συσσιτίων, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Tαμείου Mαθητικών Συσσιτίων, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης

 • EDU053
 • Αρχείο
 • 1949-2006

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλίο πράξεων, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία δαμαλισμού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, φάκελος κτιριακού.

6ο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Βύρωνα

 • GRGSA-CA- EDU010.01
 • Αρχείο
 • 1953-1983

Δελτία ατομικότητας μαθητών (1978-1983), δελτία ατομικών και υπηρεσιακών στοιχείων εκπαιδευτικών (1975-1983), βιβλίο δαμαλισμού (1953-1954).

6ο Δημοτικό Σχολείο Βύρωνα

Αρχείο 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1954 - 1997

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία τάξεως, ταμείου, βιβλιοθήκης, δαμαλισμού, πράξεων Διευθυντή, εγκύκλιοι, οικονομικοί απολογισμοί, υπηρεσιακή αλληλογραφία.

6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

 • GR GRGSA-MAG EDU140
 • Αρχείο
 • 1929-2005

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών και προσωπικού, Διάφορα οικονομικά, Πράξεις Διδακτικού Προσωπικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εμβολιασμοί, Ιστορία Σχολείου, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Ενδεικτικά, Αποδεικτικά εγγραφής – μετεγγραφής, Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο 9ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 10
 • Αρχείο
 • 1925-1983

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Παρουσιάσεως Διδασκόντων, Διδακτιριακά, Tίτλοι Eγγραφής, Tίτλοι Σπουδών, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eξερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι Eπιθεωρητού, Αιτήσεις Πολιτών, Φάκελος Eρυθρού Σταυρού, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bεβαιώσεις Eμβολιασμού, Bιβλίο Δαμαλισμού, Kαταστάσεις Δαμαλισθέντων, Bιβλία Tαμείου, Φάκελοι Προϋπολογισμών-Aπολογισμών, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Aντίγραφα Πράξεων Σχολικής Eφορείας, Φάκελος Kυπρίων Mαθητών, Bαθμολογικές Kαταστάσεις, Bεβαιώσεις Aπόρων Mαθητών, Mισθολόγια, Bιβλία Aγοράς Eνσήμων, Μαθητικά Συσσίτια, Λεύκωμα Φωτογραφιών

9ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Μουλίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 204
 • Αρχείο
 • 1914-2011

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Μητρώο Τάξεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Βιβλίο Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρούμενων Δασκάλων, Βιβλίο Σχολικού Συμβουλίου, Βιβλίο Σχολικής Επιτροπής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Ύλης, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Προϋπολογισμοί, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Σχολική Επιτροπή Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Κατάσταση Ασφαλίσεως Προσωπικού, Βιβλίο Αγοράς Ενσήμων, Βιβλίο Εμβολιασμών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλία Υλικού, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Ταμείου Χοροεσπερίδας

Δημοτικό Σχολείο Άνω Μουλίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βαρβάρας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 34
 • Αρχείο
 • 1899-1989

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλία Πράξεων Συλλόγου, Bιβλία Eπιθεωρήσεων, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Bιβλία Kινητής και Aκινήτου Περιουσίας, Bιβλία Πρωτοκόλλων Παραδόσεως-Παραλαβής, Δδακτιριακά, Eκθέσεις Λειτουργίας του Σχολείου, Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Διεκπεραιώσεως Aλληλογραφίας, Eισερχόμενα Έγγραφα, Eγκύκλιοι, Διαφωτιστικό υλικό, Bιβλίο Nοσηρότητας Mαθητών, Bιβλία Eμβολιασμών, Bιβλίο Δαμαλισμού, Bιβλίο Eπιθεωρήσεως Σχολιάτρου, Προϋπολογισμοί Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Στελέχη Xρηματικών Eνταλμάτων Πληρωμής, Στελέχη Tριπλοτύπων Δελτίων Eισαγωγής Yλικού, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Πρωτόκολλο Aλληλογραφίας Σχολικής Eφορείας, Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Eφορείας, Πρακτικά Σχολικού Συνεταιρισμού Hμερησίου και Nυκτερινού Δημ, Σχολείου Aγ, Bαρβάρας, Bιβλίο Bιβλιοθήκης Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Συνεταιρισμού, Bιβλίο Tαμείου Σχολικού Aγροκηπίου, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ. Bαρβάρας, Bιβλίο Δράσεως Kέντρου Eπιμόρφωσης Aγ.Bαρβάρας, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Βασιλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 161
 • Αρχείο
 • 1899-2005

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλ/γραφίας, Βιβλίο Εμβολίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Λοιμωδών Νόσων, Βιβλία Τάξεων, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Ημερολόγια, Φάκελος Προσωπικού, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Πιστοποιητικά Σπουδών & Τίτλοι Εγγραφής, Ατομικά Δελτία Υγείας Μαθητών, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Διδακτιριακά, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο Αλ/φίας Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, Απολογισμοί, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Φάκελος Στοιχείων Σχολικής Επιτροπής, Περιοδικά και Βιβλία, Σφραγίδες, Σχολική Σημαία

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βασιλείου (Ηράκλειο)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δέκα

 • GR GRGSA-IRA EDU. 173
 • Αρχείο
 • 1899-1986

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων, Βιβλίο πράξεων διευθυντού, Βιβλίο αναρρωτικών αδειών, Βιβλία επιθεωρήσεως, Βιβλίο παιδαγωγικής βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο εμπιστευτικής αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλία εμβολιασμού, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ύλης, Αλληλογραφία, Διαφωτιστικό υλικό, Ημερολόγιο, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, εκλογικά, Τίτλοι σπουδών και εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Αγίων Δέκα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GR GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αλιστράτης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU099.02
 • Αρχείο
 • 1952 - 2013

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία δαμαλισμού, Μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, μεταφορά μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αμπέλου

 • GRGSA-KAR EDU130.02
 • Αρχείο
 • 1958-2003

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλία παρουσίας προσωπικού, βιβλίο υλικού, βιβλία ταμείου, βιβλία εσόδων – εξόδων, βιβλία μητρώου προσωπικού, βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο μαθητικών κοινοτήτων, βιβλίο προγραμμάτων κέντρου επιμορφώσεως ενηλίκων, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βιβλίο ιστορικών στοιχείων, βιβλίο δαμαλισμού, ημερήσιος έλεγχος, βιβλία ημερολογίου σχολικής ζωής, βιβλία στοιχείων μαθητών, ευρετήριο μητρώου μαθητών, ενδεικτικά και αποδεικτικά, φύλλα ελέγχου, προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων, εγκύκλιοι διαταγών, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα, εφημερίδες διδασκαλικό βήμα, εμπιστευτικά έγγραφα, εγκύκλιοι επιθεωρητού, προφορικές βαθμολογίες, λογιστικά στοιχεία, τίτλοι σπουδών, έγγραφα μαθητικών συσσιτίων, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο αποφάσεων σχολικής εφορείας

Δημοτικό Σχολείο Αμπέλου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

 • GR GRGSA-MES EDU192.02
 • Αρχείο
 • 1916-1970

βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1916-1938), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1935-1941), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1916-1935, 1940-1970), πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (1956-1970), βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου (1957-1958, 1964-1965), μητρώο συσσιτούντων μαθητών (1956), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1957-1958), ημερολόγιο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλία δαμαλισμού (1938-1952, 1964-1968), δελτία εξαγωγής τροφίμων (1965), τίτλοι σπουδής (1949, 1955, 1958, 1959).

Δημοτικό σχολείο αρρένων Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αραχωβίτικων Πατρών

 • GR GRGSA-ACH EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1922-1981

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία πρακτικών, ταμείου, πιστοποιητικών σπουδών, γενικούς ελέγχους, μαθητολόγια, βιβλίο δαμαλισμού, φακέλους σχολικής εφορείας, φακέλους διδακτηρίου.

Δημοτικό Σχολείο Αραχωβίτικων Πατρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊδινίου

 • GR GRGSA-MAG EDU137
 • Αρχείο
 • 1929-2000

Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Εμπιστευτικά έγγρφα, Προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πραξεις Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Πράξεις Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Εμβολιασμοί, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία τάξεως, Διδαχθείσα Ύλη, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Βιβλιάρια Τραπέζης, Σφραγίδες

Δημοτικό Σχολείο Αϊδινίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Βέργης Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU094.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1996

Βιβλία: πρωτοκόλλου, δαμαλισμού, πρωτόκολλο εμπιστευτικής και απορρήτου αλληλογραφίας, διεκπεραιώσεως, παρουσίας προσωπικού, ταμείου, τάξεων. Φάκελοι: εξερχόμενων εγγράφων, (1959-1974), εγκυκλίων διαταγών επιθεώρησης (1964 -78), εγκυκλίων Νομαρχίας, αλληλογραφίας με άλλες υπηρεσίες, (1963- 1974), ελέγχων μαθητών (1986-1995), διαφόρων θεμάτων.

Δημοτικό Σχολείο Βέργης Σερρών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βασιλιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU234.01
 • Αρχείο
 • 1915-1963

γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Βασιλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GR GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δαφνών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 167
 • Αρχείο
 • 1899-1990

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Συσσιτίων, Βιβλίο Αποθήκης τροφίμων, Βιβλία Ταμείου, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο Συνελεύσεων Γονέων, Βιβλίο Διδακτιριακής επιτροπής, Βιβλία Τάξεων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Συλλόγου, Βιβλία Αλληλογραφίας, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλία Αγοράς Ενσήμων του ΙΚΑ, Εγκύκλιοι, Φάκελος Διαφωτίσεως, Αλληλογραφία, Απολογισμοί Σχολικού Ταμείου, Δελτία Ατομικότητας, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Δαφνών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δρακότρυπας

 • GRGSA-KAR EDU087.01
 • Αρχείο
 • 1923-2003

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία πράξεων προσωπικού, Βιβλίο πράξεων και αποφάσεων, Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, φωτογραφικό άλμπουμ, Βιβλίο ιστορίας του σχολείου, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλίο Νοσηρότητας και εμβολιασμού, Βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο επιδόσεως επιστολών, βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλίο Επιθεωρήσεως του διευθυντή, βιβλίο εκδρομών, βιβλίο διδαχθείσης ύλης Ε και ΣΤ τάξεων

Δημοτικό Σχολείο Δρακότρυπας (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Δραμιών Αποκορώνου

 • GRGSA-IAK EDU055.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1997

Βιβλίο αλληλογραφίας, βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο εποπτικών οργάνων, βιβλία υλικού, βιβλίο αναλυτικού ελέγχου, βιβλία ταμείου, βιβλίο επιτροπής μαθητικής κοινότητας, βιβλίο εμβολιασμού μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Δραμιών Αποκορώνου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου

 • GRGSA-KAR EDU258.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 2001

Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Βιβλία διδασκόμενης ύλης. Βιβλία μητρώου συσσιτούντων μαθητών. Βιβλία ταμείου εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Πρόχειρο βιβλίο μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποθήκης τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Δελτία εισαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Δελτία εξαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Πρόχειρες καταστάσεις εβδομαδιαίας εξαγωγής τροφίμων της εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποφάσεων σχολικής εφορείας. Βιβλία πρακτικών προσωπικού. Βιβλία παρουσίας προσωπικού. Βιβλίο εκθέσεων υπηρεσιακής ικανότητας διδακτικού προσωπικού. Βιβλία μητρώου προσωπικού. Βιβλία δανειστικής βιβλιοθήκης. Βιβλία βιβλιοθήκης. Έργα και ημέραι του Δημοτικού Σχολείου Ερμητσίου. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο διεκπεραίωσης εγγράφων. Βιβλίο εμπιστευτικής αλληλογραφίας. Εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλία εσόδων εξόδων σχολικής εφορείας. Πρακτικά σχολικής εφορείας. Βιβλίο δαμαλισμού. Ημερήσιοι έλεγχοι. Έλεγχοι επιδόσεως μαθητών. Φύλλα ελέγχου. Βιβλία αντιγραφής. Βιβλίο κινητής περιουσίας. Βιβλίο περιουσίας. Βιβλίο υλικού. Βιβλία τάξεων. Βιβλία επιμορφώσεως ενηλίκων. Δελτία ατομικότητας. Απολογιστικά στοιχεία έτους 1983. ΙΚΑ - ΤΑΜΕΙΑ καταστάσεις ασφαλίσεως προσωπικού. Βιβλία αγοράς ενσήμων.

Δημοτικό Σχολείο Ερμητσίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU060.01
 • Αρχείο
 • 1903-1980

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πρόχειρα συσσιτίου, βιβλία μισθοδοσίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο αντιδιφθεριτικού εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, βιβλίο λοιμωδών νόσων, φάκελος διαφωτιστικών εντύπων, φάκελος εγκυκλίων υγιεινομικής περίθαλψης, φάκελος σχολιατρικής υπηρεσίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κάτω Βουβών

 • GRGSA-IAK EDU059.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1990

Βιβλίο κινητής περιουσίας, βιβλία εσόδων - εξόδων, βιβλίο υλικού, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία αποθήκης τροφίμων, βιβλίο μητρώου προσωπικού, βιβλία τάξεων, μαθητολόγια, βιβλία πράξεων σχολικής επιτροπής, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κάτω Βουβών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κέδρου

 • GRGSA-KAR EDU272.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1996

Γενικοί έλεγχοι, μαθητολόγια, βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία ταμείου σχολικής εφορίας, βιβλίο εμβολιασμού, εισερχόμενα/εξερχόμενα έγγραφα, τίτλοι σπουδών, εγκύκλιου επιθεωρητού, έγγραφα κέντρου επιμορφώσεως, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας, λογιστικά στοιχεία, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πρακτικών και αποφάσεων διδακτικού προσωπικού, βιβλίο πρακτικών γενικών συνελεύσεων σχολικού συνεταιρισμού Κέδρου

Δημοτικό Σχολείο Κέδρου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καβασίλων - Σκυλιτσίου

 • GR EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1924-1981

Περιέχει: μαθητολόγια ετών 1924-1962, γενικούς ελέγχους ετών 1931-1962, βιβλίο δαμαλισμού ετών 1958-1962, πιστοποιητικό σπουδών ετών 1927-1950, βιβλίο υλικού ετών 1931-1939, κατάλογο βιβλίων βιβλιοθήκης και εποπτικών μέσων ετών 1929-1944, κατάλογο γονέων και κηδεμόνων ετών 1932-1938, πράξεις σχολικής εφορείας ετών 1931-1964, στατιστικά στοιχεία 1955-1960, τίτλος εγγραφής / τίτλος σπουδών 1950-1960, φακέλους αλληλογραφίας και βιβλίο πρωτοκόλλου 1930-1961, οικονομικά στοιχεία (προϋπολογισμοί - απολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, αποδείξεις, πρωτόκολλα παραλαβής, πρακτικά εφορίας, βιβλία ταμείου) ετών 1946-1960.

Δημοτικό Σχολείο Καβασίλων-Σκυλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιθήρου

 • GRGSA-KAR EDU274.01
 • Αρχείο
 • 1915 - 1987

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Γενικοί έλεγχοι. Μαθητολόγια. Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλία υλικού. Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας. Βιβλίο συσσιτούντων. Βιβλίο ταμείου μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία αποθήκης τροφίμων εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Βιβλίο πράξεων διδακτικού προσωπικού. Βιβλίο πράξεων Διευθυντή. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο εμβολιασμού. Βιβλίο δράσεων Κ.Ε Ενηλίκων Καλλίθηρου. Τίτλοι σπουδών. Διαγωνίσματα της Ε' και ΣΤ΄ τάξης. Εγκύκλιοι διαταγών επιθεωρήσεως. Προϋπολογισμοί και απολογισμοί. Εγκεκριμένες πράξεις γενομένων εξόδων του ταμείου σχολικής εφορείας. Λογιστικά στοιχεία. Εισερχόμενα έγγραφα. Εξερχόμενα έγγραφα. Έγγραφα μαθητικών συσσιτίων. Έγγραφα Επιθεωρήσεως Καλλιθήρου Ν.Ε.Λ.Ε

Δημοτικό Σχολείο Καλλίθηρου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου

 • GRGSA-KAR EDU198.02
 • Αρχείο
 • 1933 - 1989

Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Γενικοί έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο διεκπεραίωσης, Πρακτικά συλλόγου διδασκάλων, Βιβλία υλικού και βιβλιοθήκης, Βιβλίο δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Καλλιφωνίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλλιφωνίου

 • GRGSA-KAR EDU198.03
 • Αρχείο
 • 1931 - 1981

Μαθητολόγιο, Γενικός έλεγχος, Βιβλίο δαμαλισμού. Καταστάσεις και δελτία στατιστικής. Καταστάσεις και δελτία στατιστικής, Έγγραφα υγειονομικής υπηρεσίας. Γεωργοεκπαιδευτικό πρόγραμμα σχολικού κήπου κοινότητας Καλλιφωνίου. Έγγραφα μαθητικής πρόνοιας. Αναρρωτικές άδειες προσωπικού. Στατιστικά στοιχεία για τη σύνταξη μηνιαίων και τριμηνιαίων εκθέσεων. Καταστάσεις απόρων και νοσούντων μαθητών. Πίνακας απουσιών καθ΄όλην την διάρκεια του σχολικού έτους 1959 - 1960. Πίνακας περιπτώσεων λοιμωδών νόσων μαθητών κατά το σχολικό έτος 1960 - 1961. Στατιστικά στοιχεία απουσιών και προγραμμάτων. Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας διμήνων. Στοιχεία υγειονομικής υπηρεσίας. Προγράμματα εβδομαδιαίας εργασίας όλων των σχολείων. Τίτλοι σπουδής. Πίνακας προακτέων από Β΄σε Α΄ βαθμό από την έκτακτη έκδοση του Διδασκαλικού Βήματος.

Δημοτικό Σχολείο Καλλιφωνίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών

 • GR GRGSA-MAG EDU50
 • Αρχείο
 • 1928-1983

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων Διευθυντή, Πράξεων Διδασκόντων, Διδαχθείσης Ύλης, Ιστορίας Σχολείου, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Φάκελοι σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Καλών Νερών

Αρχείο δημοτικού σχολείου Καρδαμύλης

 • GR GRGSA-MES EDU302.01
 • Αρχείο
 • 1939-1986

1 βιβλίο πρακτικών, 1 βιβλίο δαμαλισμού μαθητών, 5 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 φάκ. με τίτλους σπουδής

Δημοτικό σχολείο Καρδαμύλης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κερασίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 172
 • Αρχείο
 • 1919-1999

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πράξεων συλλόγου, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλία εσόδων-εξόδων, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο καταθέσεων-αναλήψεων, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλίο υλικού, Εμβόλια μαθητών, Λεύκωμα Δημοτικού Σχολείου Κερασίων, Δελτία εισαγωγής υλικού, Εισερχόμενα-εξερχόμενα, Τίτλοι εγγραφής & σπουδών

Δημοτικό Σχολείο Κερασίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κονταρόλακα

 • GR GRGSA-MAG EDU69.1
 • Αρχείο
 • 1966-1996

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Βιβλιοθήκης, Ιστορίας σχολείου, Εμβολιασμού, Λοιμωδών Νόσων, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία και έγγραφα Σχολικής Εφορείας-Σχολικού Ταμείου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Ατομικά δελτία υγείας, Πιστοποιητικά απορίας, Απολογισμοί κ.ά.), σφραγίδες, βιβλίο Πράξεων Ερανικής Επιτροπής ανεγέρσεως ναού Αγ. Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Κονταρόλακα

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κορυφασίου

 • GR GRGSA-MES EDU290.02
 • Αρχείο
 • 1935-2000

2 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 2 βιβλία πράξεων διδασκόντων, 12 ημερήσιοι έλεγχοι, 3 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 1 βιβλίο συσσιτίων, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 1 βιβλίο λοιμωδών νόσων, 1 βιβλίο εμβολιασμού, 1 βιβλίο ασθενούντων μαθητών, 1 βιβλίο επιθεώρησης σχολικού ιατρού, 1 βιβλίο δελτίων ατομικότητας, 1 βιβλίο πράξεων του διευθυντή του σχολείου, 2 βιβλία παρουσίας προσωπικού, 1 βιβλίο επιθεώρησης υπό αξιολογούντων, 1 βιβλίο ταμείου εκπαιδευτικής πρόνοιας, 6 βιβλία οικονομικού περιεχομένου, 6 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, 2 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 2 πρωτόκκολλα αλληλογραφίας σχολικής εφορίας, 2 βιβλία παράδοσης-παραλαβής, 2 φάκ. με τίτλους σπουδής, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Κορυφασίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κοτρωνιάς

 • EDU042
 • Αρχείο
 • 1954-1982

Βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων, βιβλία ταμείου, μητρώο προσωπικού, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης.

Δημοτικό Σχολείο Κοτρωνιάς (Έβρος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κουτουλουφαρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 202
 • Αρχείο
 • 1925-1984

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ταμείου, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Βιβλίο Καταθέσεων-Αναλήψεων, Εμβολιασμός Μαθητών, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Υλικού, Εισερχόμενα, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Δικαιολογητικά και Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κουτουλουφαρίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κρασίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 96.1, 96.2, 96.3
 • Αρχείο
 • 1879-1985

Mαθητολόγια, Κατάλογος Προσκλήσεως, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων προσωπικού και αποφάσεων, Βιβλίο Ιστορίας Σχολείου, Βιβλία Ύλης, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, Βιβλίο Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλίο Τελετών, Βιβλίο Εκδρομών, Βιβλίο λοιμωδών νόσων, Βιβλία Δαμαλισμού, Βιβλίο Εμβολιασμού, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Βιβλίο Μητρώου προσωπικού, Βιβλίο υπηρεσιακών ικανοτήτων διδακτικού προσωπικού, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλία αδειών, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί, Βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας, Μισθώματα, Διδακτιριακά, Εποπτικό και αθλητικό υλικό, Βιβλία Επιθεωρήσεων, Φάκελος διαφωτίσεως, Φάκελος εφημερίδας "Διδασκαλικού Βήματος" , Αιτήσεις-αναφορές πολιτών, Φάκελος Εφημερίδων της κυβερνήσεως, Εγκύκλιοι Επιθεωρήσεως, Εισερχόμενα Εμπιστευτικά, κατασκηνώσεις, Εκλογικά, Δελτία Ελέγχου μαθητών, Δικαιολογητικά & Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Κρασίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Κρεμμυδίων

 • GR GRGSA-MES EDU296.03
 • Αρχείο
 • 1932-1984

2 βιβλία πράξεων διδασκόντων, 2 βιβλία πράξεων μαθητικών κοινοτήτων, 2 ημερολόγια σχολικής ζωής, 5 βιβλία αποθήκης μαθητικών συσσιτίων, 1 βιβλίο πραξεων σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, 9 πρωτόκολλα αλληλογραφίας, 1 βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, 1 βιβλίο επιθεώρησης ιατρού, 1 βιβλίο ασθενούντων μαθητών, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 3 βιβλία παρουσίας προσωπικού

Δημοτικό σχολείο Κρεμμυδίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κωμών

 • GR GRGSA-IRA EDU. 149
 • Αρχείο
 • 1938-1955

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο Δαμαλισμού

Δημοτικό Σχολείο Κωμών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λοξάδας

 • GRGSA-KAR EDU091.01
 • Αρχείο
 • 1907 - 2006

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλία Μητρώου και Προόδου Μαθητών, Βιβλίο Μητρώου Συνεταίρων Σχολικού Συνεταιρισμού Λοξάδας, Βιβλία Πράξεων, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο εσόδων και εξόδων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Βιβλίο Υλικού, Βιβλίο Παιδαγωγικών Συνεδρίων, Βιβλίο Δαμαλισμού, Βιβλίο Ιστορίας του Δημοτικού Σχολείου Λοξάδας, Βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής, Δελτία και καταστάσεις προγραμμάτων - ομιλιών, Κάρτες Υγείας Μαθητών, Εγκύκλιοι και Έγγραφα, Τίτλοι μαθητών, Απολογιστικά Στοιχεία, Εισερχόμενα και Εξερχόμενα Έγγραφα, Διαταγές, Αιτήσεις και Αποδεικτικά Πιστοποίησης, Διδακτήριο, Οικονομικά Στοιχεία και Δικαιολογητικά απορίας, Δελτία Στατιστικής της Δημοτικής Εκπαίδευσης του 2/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Λοξάδας και Δελτία Ατομικότητας μαθητών.

Δημοτικό Σχολείο Λοξάδας (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Λουτρού

 • GR EDU056.01
 • Αρχείο
 • 1924-1978

Περιέχει 37 βιβλία χωρισμένα σε επτά ενότητες, ως εξής: α) Μαθητολόγια Σχολικών ετών 1925-25 εώς 1972-73, β) Βιβλία γενικού ελέγχου σχολικών ετών 1926-27 εώς 1972-73, γ) πρωτόκολλα αλληλογραφίας ετών 1939-1969, δ) βιβλία βιβλιοθήκης (1955-1965), ε) βιβλία δαμαλισμού ετών 1938-1978, στ) βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας και συλλόγου Διδασκόντων σχ. ετών 1927-28 ως 1976-77, ζ) βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας και βιβλίο σχολικού συνεταιρισμού ετών 1947-1969.

Δημοτικό Σχολείο Λουτρού (Ημαθία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μαρώνειας

 • GRGSA-ROD EDU035.01
 • Αρχείο
 • 1944-2011

Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, εμβολιασμοί, πράξεις Σχολικής Εφορείας, μαθητολόγιο.

Δημοτικό Σχολείο Μαρώνειας (Ροδόπη)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μεταξοχωρίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 152
 • Αρχείο
 • 1930-2000

Μαθητολόγια, Μητρώο Μαθητών, Γενικοί Έλεγχοι, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλίο Πρακτικών, Βιβλίο Αποφάσεων Προσωπικού, Βιβλίο Επιθεωρήσεων, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Επιδόσεως Αλληλογραφίας, Βιβλία Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλία Παρουσίας Προσωπικού, Βιβλία Ακινήτου-Κινητής Περιουσίας, Βιβλίο Βιβλιοθήκης, Δελτία Εισαγωγής Υλικού, Βιβλίο Υλικού, Ημερολόγιο, Βιβλία Δαμαλισμού, Πρακτικά Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Ταμείου, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Φάκελος Εθνικής Διαφωτίσεως, Φάκελος Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, Διδακτιριακά, Μαθητές, Τίτλοι Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Μικρής Μαντίνειας

 • GR GRGSA-MES EDU176.01
 • Αρχείο
 • 1936-1991

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, ημερήσιοι έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, βιβλίο πράξεων διευθυντή, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο διδαχθείσας ύλης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, εποπτικό υλικό (εικόνες χάρτινες με θρησκευτικά θέματα και θέματα ζωολογίας), τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά), φωτογραφίες.

Δημοτικό σχολείο Μικρής Μαντίνειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου

 • GRGSA-KAR EDU249.01
 • Αρχείο
 • 1947 - 2006

Γενικοί έλεγχοι. Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής. Μαθητολόγια. Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας. Βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας μαθητικών συσσιτίων. Βιβλία σχολικής εφορείας. Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας. Βιβλίο ταμείου βοηθείας προστατών εξ Αμερικής. Βιβλίο καταθέσεων και αναλήψεων σχολικής εφορείας. Βιβλίο νοσηρότητας μαθητών. Βιβλία πράξεων διδακτικού προσωπικού. Πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Βιβλίο πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Βιβλία υλικού κινητής και ακίνητης περιουσίας. Βιβλίο δαμαλισμού. Βιβλία διεκπεραιώσεως. Βιβλία διδαχθείσης ύλης. Βιβλία παρουσίας προσωπικού. Βιβλίο επιθεωρήσεων. Λεύκωμα εκθέσεων. Ημερήσιοι έλεγχοι. Βιβλία μητρώου και προόδου μαθητών. Βιβλίο μητρώου προσωπικού. Βιβλίο ημερολογίου σχολικής ζωής. Βιβλίο ιστορίας του σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Μορφοβουνίου (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μοχού

 • GR GRGSA-IRA EDU. 180
 • Αρχείο
 • 1931-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βαθμολογική κατάσταση μαθητών, Βιβλίο μητρώου και προόδου, Βιβλίο Πράξεων συλλόγου, Βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριών, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο επιθεωρήσεως, Βιβλία πράξεων κοινοτικής επιτροπής παιδείας, Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας, Βιβλίο δαμαλισμού, Βεβαιώσεις εμβολιασμού μαθητών, Βιβλίο ύλης, Ημερολόγιο παρουσίας προσωπικού, Μαθητικά Συσσίτια, Βιβλίο ταμείου σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Βιβλίο στοιχείων δαπανών, Προϋπολογισμοί Απολογισμοί, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, Βιβλιάρια αγοράς ενσήμων, Αλληλογραφία, Βιβλίο επιδόσεως επιστολών, εκλογικά, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη

Δημοτικό Σχολείο Μοχού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μπεζούλας

 • GRGSA-KAR EDU140.01
 • Αρχείο
 • 1932-1996

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου και προόδου μαθητών, Βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, Βιβλίο ταμείου εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία υλικού, Βιβλία παράδοσης παραλαβής, Τίτλοι σπουδών εγγραφέντων μαθητών, Δελτία ατομικότητας μαθητών, Βιβλίο Δαμαλισμού ή αναδαμαλισμού.

Δημοτικό Σχολείο Μπεζούλας (Καρδίτσα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Νέας Κορώνης (πρ. Καντιάνικων)

 • GR GRGSA-MES EDU184.01
 • Αρχείο
 • 1930-1962

πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εμβολιασμού μαθητών, βιβλίο μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο αποθήκης τροφίμων.

Δημοτικό σχολείο Νέας Κορώνης (πρ. Καντιάνικων)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νέου Πετριτσίου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU134.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1991

Βιβλία πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία σχολικής εφορείας1ου και 2ου Σχολείων Ν. Πετριτσίου, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, εγκύκλιοι επιθεωρητή, υπηρεσιακή αλληλογραφία, τίτλοι σπουδών.

Δημοτικό Σχολείο Νέου Πετριτσίου Σερρών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοκαισάρειας

 • GR EDU021.01
 • Αρχείο
 • 1935-2006

Το αρχείο αποτελείται από: Βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας του σχολείου, Βιβλία εμβολιασμού, βιβλία σχολικού ταμείου, βιβλία επιθεωρήσεως σχολιάτρου, βιβλίο υλικού, βιβλίο συσσιτίων, φάκελοι εισερχόμενων εγγράφων, φάκελοι αλληλογραφίας, βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, φάκελος μεταβολών προσωπικού, φάκελος συλλόγου γονέων, φάκελος τίτλων σπουδών, βιβλία δημοτικού, φάκελοι εκθέσεων λειτουργίας, τίτλοι σπουδών, φάκελος πινάκων – στατιστικών , Εικόνες από: α. ηρώων, β. φυτών & ζώων, γ. θρησκευτικού περιεχομένου, 1 έγχρωμο ομοίωμα ανθρώπινου σώματος , πετρώματα, καρούλια μικροφίλμ , χάρτες & 30 φωτογραφίες.

Νομαρχία Πιερίας, Γραφείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 2/θ Δημοτικό Σχολείο Νεοκαισάρειας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου - Σχοινά

 • GR EDU074.02
 • Αρχείο
 • 1955-2004

Περιλαμβάνει: έγγραφα και βιβλία που αφορούν σε 1) εγκυκλίους Νομαρχίας, Διευθύνσεως και λοιπών αρχών, 2) άδειες, αποσπάσεις, προϋπηρεσίες, 3) εξερχόμενα έγγραφα, 4) στατιστικά δελτία, 5) έσοδα - έξοδα, δημοπρασίες, σχολικές εφορίες, 6) αιτήσεις πολιτών, 7) 6 βιβλία: πρωτόκολλο 1969-1986, βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων 1974-2004, γενικό έλεγχο 1959-1967, βιβλίο δαμαλισμού 1956, μαθητολόγιο δημοσίου νυχτερινού σχολείου 1964-1965, βιβλίο βιβλιοθήκης 1957-1993.

Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου-Σχοινά

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πάγου

 • GR EDU001.01
 • Αρχείο
 • 1916 - 1974

Βιβλία ύλης, πρακτικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, πιστοποιητικά σπουδών, πρακτικά Σχολικής Εφορείας, βιβλία εμβολιασμού και νοσηρότητας, Γενικοί Έλεγχοι κ.λ.π.

Δημοτικό Σχολείο Πάγου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέτρας Λέσβου

 • EDU015.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1985

Μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία Ταμείου Μαθητικού Συσιττίου, πρακτικά, μητρώα συσσιτούντων μαθητών, βιβλία αποθήκης, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Καθολικόν, βιβλία δαμαλισμού, βιβλία νοσηρότητος, μπλοκ χρηματικών ενταλμάτων και ημερολόγια μαθητικών συσσιτίων

Δημοτικό Σχολείο Πέτρας Λέσβου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παντάνασσας

 • GR GRGSA-IRA EDU. 209
 • Αρχείο
 • 1965-1989

Μαθητολόγιο, Γενικός Έλεγχος, Βιβλίο Μητρώου και προόδου, Βιβλία Πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο πράξεων Διευθυντού, Βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο πράξεων Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία ταμείου, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού, Βιβλίο δαμαλισμού, Βιβλίο βιβλιοθήκης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο κινητής περιουσίας, Βιβλίο τάξεων, Βιβλία ύλης, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Απολογισμοί-Προϋπολογισμοί, Αναλυτικό πρόγραμμα

Δημοτικό Σχολείο Παντάνασσας (Ηράκλειο)

Αρχείο δημοτικού σχολείου Παπουλίων

 • GR GRGSA-MES EDU354.01
 • Αρχείο
 • 1931-1987

3 μαθητολόγια, 4 γενικοί έλεγχοι, 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, 1 φάκ. με τίτλους σπουδής, 1 βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο δελτίων ατομικότητας, 2 βιβλία μαθητικών συσσιτίων, 1 βιβλίο διδαχθείσης ύλης, 1 βιβλίο εμβολιασμού, 9 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο περιουσία, 1 βιβλίο εσόδων-εξόδων, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Παπουλίων

Αρχείο δημοτικού σχολείου Πετροχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU352.01
 • Αρχείο
 • 1956-1970

1 μαθητολόγιο, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 4 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 3 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πετροχωρίου (Μεσσηνία)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλαγιάς

 • EDU007.01
 • Αρχείο
 • 1912 - 1972

Πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων προσωπικού, βαθμολόγιο, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, εγκύκλιοι, αποφάσεις, αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, βιβλίο δαμαλισμού, εισερχόμενα - εξερχόμενα έγγραφα, βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας, φάκελοι επιτροπής ανέγερσης σχολείων και διδακτηριακής επιτροπής Πλαγιάς, βιβλία ταμείου εσόδων - εξόδων, πρόχειρα βιβλία μαθητικού συσσιτίου, πρακτικά εσόδων - εξόδων, βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου, μητρώο συσσιτούντων μαθητών, φάκελοι Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου και φάκελοι Σχολικής Εφορείας, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο γονέων, βιβλία τροφίμων, βιβλίο με την ιστορία του δημοτικού Σχολείου Πλαγιάς και με λαογραφικό υλικό για την Κοινότητα Πλαγιάς, Νόμος 5019 περί ιδρύσεως σχολικών ταμείων και σχολικών εφορειών και Νόμος 5045 περί σχολικών βιβλίων και τοπογραφικά.

Δημοτικό Σχολείο Πλαγιάς

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πλατάνου - Πρασινάδας

 • GR EDU075.03
 • Αρχείο
 • 1940-1970

Μαθητολόγιο Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου 1964-1965, Γενικός έλεγχος Νυχτερινής Σχολής Πλατάνου (1964-1965), Πιστοποιητικό Σπουδών Δ.Σ. Πλατάνου (1964-1967), Βιβλίο δαμαλισμού (1962-1972), Βιβλίο πρακτικών Σχολικής Εφορείας Πλατάνου 1961-1966, Βιβλίο ιστορίας σχολείου, Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Τσιναφόρου (1947-1970), Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδών Κυδωνίας (1946-1957), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946-1957), Γενικός έλεγχος Δημοτικού Σχολείου Κυδωνίας (1946), Μαθητολόγιο Δημοτικού Σχολείου Μικρού Αλαμπόρου (1940)

Δημοτικό Σχολείο Πλατάνου-Πρασινάδας

Αρχείο δημοτικού σχολείου Πλατανόβρυσης ή Καντηλισκερίου (δ. Πύλου - Νέστορος)

 • GR GRGSA-MES EDU341.01
 • Αρχείο
 • 1941- 1985

2 μαθητολόγια, 2 βιβλία γενικών ελέγχων, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο μητρώου & προόδου, 1 βιβλίο αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων, 1 βιβλίο λοιμωδών νόσων, 1 βιβλίο δαμαλισμού, 1 βιβλίο ημερίσιας σχολικής ζωής, 5 βιβλία πράξεων σχολ. εφορείας, 3 βιβλία ταμείου σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο εσόδων- εξόδων, 1 βιβλιο καταθέσεων- αναλήψεων, 2 βιβλία διδαχθείσας ύλης, 1 βιβλίο πρακτικών μαθητικής κοινότητας, 1 βιβλίο μητρώου προσωπικού, 5 πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημοτικό σχολείο Πλατανόβρυσης (πρ. Καντηλισκέρι, δ. Πύλου- Νέστορος)

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς

 • GR GRGSA-THE EDU.21
 • Αρχείο
 • 1946-1982

Μαθητολόγια (και Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς), Γενικοί Έλεγχοι (και Νυχτερινού Δημοτικού Σχολείου Ποταμιάς), Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδών, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρακτικά Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Μαθητικών Συσσιτίων και Βιβλία Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Δαμαλισμού, φάκελος οικονομικών απολογισμών.

Δημοτικό σχολείο Ποταμιάς (Θεσπρωτία)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ρωμανού

 • GR GRGSA-MES EDU272.01
 • Αρχείο
 • 1946-2005

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μητρώου και προόδου, ημερολόγιο σχολικής ζωής, βιβλία επιθεώρησης γιατρού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο αθλητικού υλικού, βιβλία οικονομικά, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Ρωμανού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σίβα Μαλεβιζίου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 168
 • Αρχείο
 • 1930-1993

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλία Πιστοποιητικού Σπουδής, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία Διεκπεραίωσης, Βιβλία Ύλης, Βαθμολογικές Καταστάσεις Μαθητών, Βιβλίο Δαμαλισμού, Μεταφορά Μαθητών, Βιβλίο Ημερήσιας Σχολικής Ζωής, Μαθητικά Συσσίτια, Πρωτόκολλο Σχολικής Εφορείας, Βιβλίο Πρακτικών και Αποφάσεων Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Σχολικού Ταμείου, Πρωτόκολλο Επιθεώρησης Σχολικού Ταμείου, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, Βιβλίο Παρουσίασης Προσωπικού, Διδακτιριακά, Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Βιβλίο Ιστορίας, Βιβλίο Κινητής Περιουσίας, Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη, Μητρώο Σχολικής Βιβλιοθήκης, Τίτλοι Σπουδών & Εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Σίβα Μαλεβιζίου

Αρχείο δημοτικού σχολείου Σολακίου

 • GR GRGSA-MES EDU252.03
 • Αρχείο
 • 1956-1989

β.1 πράξεων προσωπικού, β.1 δαμαλισμού, β.4 πράξεων σχολικής εφορείας, β.2 ταμείου σχολικής εφορείας, β.2 μαθητικής βιβλιοθήκης, β.1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σχολείου

Δημοτικό σχολείο Σολακίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Σολακίου

 • GR GRGSA-MES EDU252.01
 • Αρχείο
 • 1906-1972

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, ημερήσιος έλεγχος μαθητών, βιβλία συσσιτίων, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο προγραμματισμού εργασιών, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, αρχιτεκτονικό σχέδιο κτηρίου.

Δημοτικό σχολείο Σολακίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Σταυρακίων

 • GR GRGSA-IRA EDU. 207
 • Αρχείο
 • 1940-2000

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Βιβλίον παρουσίας προσωπικού, Βιβλίον παιδαγωγικών συνεδριών, Αναλυτικό πρόγραμμα, Βιβλίο εμβολιασμού, Βιβλία ταμείου, Ευρετήριο βιβλίου μητρώου, Καταστάσεις προφορικής βαθμολογίας μαθητών, Βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, Πρωτόκολλο αλληλογραφίας σχολικής εφορείας, Εισερχόμενα-Εξερχόμενα, Δελτία στατιστικής - Πίνακες - Εκθέσεις, Σχολικός σύμβουλος, ατομικά δελτία υγείας, Δελτία ατομικότητας μαθητών, Τίτλοι εγγραφής

Δημοτικό Σχολείο Σταυρακίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Στούπας

 • GR GRGSA-MES EDU054.01
 • Αρχείο
 • 1921-1962

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, πρωτόκολλο αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο σπουδής, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο ταμείου.

Δημοτικό σχολείο Στούπας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Φόδελε

 • GR GRGSA-IRA EDU. 33
 • Αρχείο
 • 1899-1973

Mαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Bιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Bιβλίο Bιβλιοθήκης, Σχολικός Kλήρος (σε φωτοαντίγραφα), Tίτλοι Eγγραφής, Πρωτόκολλα Aλληλογραφίας, Bιβλίο Δαμαλισμού, Aπολογισμοί Σχολικού Tαμείου, Πρακτικά Σχολικής Eφορείας, Bιβλία Tαμείου Σχολικής Eφορείας, Μαθητικά Συσσίτια, Bιβλίο Iστορίας του Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Φόδελε

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Χανδρινού

 • GR GRGSA-MES EDU198.01
 • Αρχείο
 • 1917-1969

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλία εμβολιασμού, βιβλίο επιθεώρησης γιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Χανδρινού

Αρχείο Διθέσιου Νηπιαγωγείου Ευξεινούπολης

 • GR GRGSA-MAG EDU102
 • Αρχείο
 • 1969-2004

Μαθητολόγια, Βιβλία Πράξεων, Φάκελοι εγγράφων Σχολικής Εφορείας, δηλώσεων συμμετοχής σε εκδηλώσεις, δικαιολογητικών επί τη λήξη του σχολικού έτους, ατομικών δελτίων νηπίων, πιστοποιητικών γεννήσεων, εμβολιασμού, απολογισμού, προϋποογισμού, εγκυκλίων, εισερχομέων εγγράφων, σφραγίδες

Νηπιαγωγείο Ευξεινούπολης

Αρχείο Ε' Δημοτικού Σχολείου Μυτιλήνης

 • EDU013.01
 • Αρχείο
 • 1914 - 1977

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών, μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, ωρολόγια προγράμματα διδασκαλίας, βιβλία δαμαλισμού, βιβλίο νοσηρότητας μαθητών, βιβλίο εμβολιασμού, απολογισμοί, προϋπολογισμοί, χρηματικά εντάλματα, βιβλία ταμείου εσόδων - εξόδων, εγκύκλιοι, βιβλίο ύλης ΣΤ΄ τάξης και βιβλία μαθητικού συσσιτίου.

Ε' Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς

 • GR GRGSA-MAG EDU35
 • Αρχείο
 • 1925-1968

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Υγιεινής, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 104