Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια

Αντίστοιχοι όροι

Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια

Σχετικοί όροι

Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια

1 Αρχειακή περιγραφή results for Διώρυγα της Κορίνθου - Εγκαίνια

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Κορωναίου, Πάνου συγγράμματα (Χφ30)

  • GRGSA-CA- MAN082.01
  • Αρχείο

Ποικίλες χειρόγραφες μελέτες του στρατηγού Πάνου Κορωναίου σχετικά με τη διοργάνωση των στρατιωτικών σωμάτων και την τέχνη της διεξαγωγής του πολέμου. Αναλυτικά:
Φάκελος α΄: Χειρόγραφο με τίτλο "Τετράδια των Μαχών" και άλλα στρατιωτικά συγγράμματα.
Φάκελος β΄: Διάφορα στρατιωτικά συγγράμματα. Επισυνάπτονται φύλλα εφημερίδων του τέλους του 19ου αιώνα με αρθρογραφία σχετική με τη διοργάνωση του στρατού.
Φάκελος γ΄: Ποικίλα στρατιωτικά συγγράμματα.
Φάκελος δ΄: Χειρόγραφο με τίτλο "Επίτομος Ιστορία της Στρατιωτικής Τέχνης" και άλλα συγγράμματα. Περιλαμβάνονται καταστάσεις εξόδων συντήρησης διαφόρων Ταγμάτων (Ευζώνων, Πυροβολικού, Μηχανικού κ.ά.)
Φάκελος ε΄: Ποικίλα χειρόγραφα με συνημμένο το έντυπο "Etudes de Tactique et examen des conséquences de l'adoption des armes de petit calibre à tir rapide et de la poudre sans fumée, par le Général Luzeux", Παρίσι 1890. Επίσης, φύλλα εφημερίδων του τέλους του 19ου αιώνα με σχετική αρθρογραφία.
Φάκελος στ΄: Χειρόγραφα με σημειώσεις και πρόχειρη πρώτη γραφή στρατιωτική μελετών.
Φάκελος ζ΄: χειρόγραφο με τίτλο "Mémoire de la Défense de la Grèce par le Général Brialmont και έκθεσις της υπό Γάλλων αξιωματικών Επιτροπής δια την ίδρυσιν Ναυστάθμου εν Σαλαμίνι το 1880 - και έκθεσις ιδική μου". Περιλαμβάνονται και φύλλα εφημερίδων με σχετική αρθρογραφία στα ελληνικά και τα γαλλικά. Επίσης, χάρτης με επιγραφή "Ο Κορινθιακός κόλπος οχυρούμενος [...] υπό του Ταγματάρχου Οσμάν Βέη Κιμπριζλί Ζαδέ, νικητού του Καρς" χ.χ. και δύο αντίτυπα, ένα γαλλικό και ένα ελληνικό, του φυλλαδίου "Le Canal Maritime de Corinthe à l'occasion de son inauguration par le Major Osman-Bey", Αθήνα 1893. Τέλος, σειρά υπηρεσιακών αναφορών και εκθέσεων εναντίον του Αντισυνταγματάρχου Χοτζ.

Κορωναίος, Πάνος