Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις

Αντίστοιχοι όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις

Σχετικοί όροι

Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις

1 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσιοι υπάλληλοι - Προσλήψεις

1 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

  • GRGSA-CA- ADM205.01
  • Αρχείο
  • 1997-2000

Φάκελοι με στοιχεία προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οργανισμούς του Δημοσίου, ΔΕΚΟ, νομαρχιακών και περιφερειακών διοικήσεων κλπ. Αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί το ΑΣΕΠ.

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, Διεύθυνση Προσλήψεων Εποχικού Προσωπικού