Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Equivalent terms

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Σχετικοί όροι

Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

50 Αρχειακή περιγραφή results for Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

50 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Βέροιας

 • GR ADM013.01
 • Αρχείο
 • 1957-1973

Πρόκειται για δέκα βιβλία ταμείου ελεγκτηρίου εξόδων ετών 1957, 1960,1961, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972 και για ένα Ημερολόγιο Ταμείου ετών 1970-1973.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Βέροιας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

 • GR ADM009.01
 • Αρχείο
 • 1961-1988

Πρόκειται για Βιβλία Λογιστικά (Γενικά Καθολικά ετών 1961, 1973, 1976, Αναλυτικά καθολικά εξόδων ετών 1975, 1976, Ειδικών φορέων εξόδων προϋπολογισμού έτους 1976), Βιβλία κίνησης αντιτίμων ελεγκτηρίων εξόδων ετών 1972-1978 και 1979, 1980, Βιβλίο καταχώρησης νόμιμα χορηγούμενων φορολογικών διευκολύνσεων ετών 1987, 1988, Βιβλίο καταχώρησης τρεχούμενων λογαριασμών τρίτων ετών 1973-1974 & 1975-1976, Βιβλίο καταχώρησης χρηματικών ενταλμάτων επί αποδόσει λογαριασμού ετών 1973, 1974, Χρηματικούς καταλόγους (καθυστερηματικούς) ετών 1971-1973, προϋπολογισμούς ετών 1969,1979, 1986, 1987, Βιβλίο λογιστικό (γραμματίων εισπρακτέων) έτους 1965, Βιβλία ταμείου (χρηματιστικούς λογαριασμούς) ετών 1973 & 1976, Χρηματικούς καταλόγους φορολογίας έτους 1971, Βιβλίο καταχώρησης ενταλμάτων προσωπικής κράτησης έτους 1983 και Βιβλίο Ταμείου Τμήματος Εξόδων (ημερήσιων πληρωμών) ετών 1975-1978.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1994

Το αρχείο αποτελείται από βιβλία είσπραξης δημοσίων εσόδων, βιβλία διαχειριστικά, διοικητική νομοθεσία και εμπιστευτικό πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.04
 • Αρχείο
 • 1906 - 1987

Το αρχείο περιλαμβάνει υλικό του Τμήματος Κεφαλαίου. Συγκεκριμένα περιέχει υποθέσεις δωρεών, προικών, κληρονομιών και φόρου μεταβίβασης ακινήτων.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Πατρών

 • GR GRGSA-ACH ADM059.01
 • Αρχείο
 • 1969-2012 (περ.)

Βιβλία μεταγραφής δήλωσης δωρεών-φόρου μεταβίβασης ακινήτων-γονικές παροχές, φωτοτυπίες συμβολαίων γονικών παροχών, βιβλίο ημερησίων διαταγών (1970-1977).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Α' Πατρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM014.02
 • Αρχείο
 • 1960 - 1989

Το αρχείο αποτελείται από διαταγές του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομαρχίας Λάρισας, αλληλογραφία της υπηρεσίας και φακέλους προσωπικού.

Α' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Λάρισας

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM074.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1992

Βιβλία θεωρήσεως εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων (1973-1986), μητρώα μισθοδοσίας δημοσίων υπαλλήλων των Υπηρεσιών (1985-1992), πρακτικά συνεδριάσεων επιτροπών κατατάξεως (1945-1994), διαταγές Υπουργείου Οικονομικών εισφοράς Ναών (1946-1951), διαταγές και οδηγίες κεντρικής διοίκησης επί φορολογικών θεμάτων (1970-1978), στοιχεία φορολογικής ενημερότητας (1981-1984), φάκελος φορολογικής υπόθεσης αλλοδαπού (1960-1970).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM074.02
 • Αρχείο
 • 1953 - 1983

Βιβλία σφραγίσεως εισιτηρίων και καταβολής φόρων δημοσίων θεαμάτων (1953-), μητρώα Φόρου Κύκλου Εργασιών, Φορολογικοί κατάλογοι Νομικών Προσώπων, μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φάκελοι φόρου μισθωτών υπηρεσιών αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, βιβλία μεταγραφής εκκαθαρίσεως δηλώσεως φόρου μισθωτών υπηρεσιών (επιχειρήσεων), βιβλία καταχωρίσεως φύλλων ελέγχου εισοδήματος φυσικών προσώπων, καταχωρίσεως περαιωθησών υποθέσεων κληρονομιών δωρεών και προικών, βιβλία φορολόγησης εργολάβων, αρχιτεκτόνων μηχανικών, ημερολόγια κινήσεως πράξεων προσδιορισμού αποτελεσμάτων Εταιρειών.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Α΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM074.01
 • Αρχείο
 • 1950 - 1999

Μισθολογικά μητρώα υπαλλήλων ΥΠΕΠΘ, μισθολογικά μητρώα Δημοσίων Υπαλλήλων και Ιερέων, μισθολογικά μητρώα διαφόρων Υπουργείων στο νομό, φάκελοι χρηματικών καταλόγων (1958-1989).

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)/ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Καλαμάτας (ΔΟΥ)

 • GR GRGSA-MES ADM031.03
 • Αρχείο
 • 2001

τρίμηνες συμβάσεις και εργολαβικά συμβόλαια έτους 2001. Ιδιωτικά συμφωνητικά και μισθωτήρια έτους 2001

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Καλαμάτας

Αρχείο Β' Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νομού Λάρισας

 • GR GRGSA_LAR ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1955 - 1998

Το υλικό του αρχείου προέρχεται από τα τμήματα Κληρονομιών και Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων. Περιέχει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και έντυπο υλικό.

Β' Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νομού Λάρισας

Αρχείο Β΄ Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM027.01
 • Αρχείο
 • 1978 - 1994

Φάκελοι αιτήσεων και φάκελος υπηρεσιακής αλληλογραφίας. Βιβλία: καθολικά εσόδων - εξόδων κοινοτήτων, εξόδων Παιδείας, Υγείας, τρεχούμενων λογαριασμών, προσκλήσεων προς οφειλέτες.

Δημόσια Οικονομική Εφορία (Δ.Ο.Υ.) Β΄ Σερρών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ. ) Άργους

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.001
 • Αρχείο
 • 1943 - 1992

Καρτέλες φορολογούμενων, βιβλία πρωτόκολλου αλληλογραφίας, οφειλετών, εσόδων - εξόδων, μισθολογικών μητρώων υπαλλήλων, ύδρευσης.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Άργους

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) Άργους

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.029.002
 • Αρχείο
 • 1961 - 2010

Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, φάκελοι φορολογίας κληρονομιών και δωρεών εν ζωή, επιδομάτων και παλαιών αριθμών αυτοκινήτων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Άργους

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) Κρανιδίου

 • GR GRGSA-ARG ΔΙΟΙΚ.062.001
 • Αρχείο
 • 19652 - 2001

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.) και εισπρακτέων, καθυστερηματικοί κατάλογοι, μισθολογικά μητρώα, γενικά καθολικά, ευρετήρια κ.ά.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) Κρανιδίου

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1973

Ευρετήρια επιτηδευματιών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήριο φυγάδων δωσίλογων, φορολογικοί κατάλογοι, βιβλίο καταχωρίσεως μισθωτών υπηρεσιών, βιβλία δημοσίων κτημάτων, βιβλία φορολογίας οικοδομών, βιβλία φορολογίας πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων, βιβλία φορολογίας δημοσίων θεαμάτων.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM048.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1998

Φάκελοι αλληλογραφίας, εγκύκλιοι, βιβλία εσόδων, μισθολογικές μεταβολές, μητρώα υπαλλήλων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, διαχειριστικά βιβλία, επιθεωρήσεις επιχειρήσεων, τριπλότυπα βεβαιώσεων, κοινοτικοί κατάλογοι, γραφείο παρακαταθηκών Φυλλίδος, χρηματικοί κατάλογοι τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, βιβλία ταμείου.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM097.01
 • Αρχείο
 • 1938 - 1993

Μισθολογικά μητρώα, βιβλία καταχωρίσεως δηλώσεων φόρου κληρονομιών ή δωρεών, βιβλία κινήσεως, υποθέσεων φόρου κληρονομιών, ευρετήρια δωρεών-προικών, ευρετήρια παρακολουθήσεως των τιμών.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Σερρών

 • Αρχείο
 • 1996 - 2015

Έκπτωση ΑΦΕΚ, στελέχη αποδεικτών είσπραξης, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης, δηλώσεις φόρου δωρεών ή κληρονομιών, αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας και διπλότυπα είσπραξης.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Σερρών

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Α΄ Βόλου

 • GR GRGSA-MAG ADM11.1
 • Αρχείο
 • 1948-1988

Φάκελοι με διαταγές-εγκυκλίους για τη φορολογική και οικονομική πολιτική, έγγραφα για έσοδα, φόρους, τέλη διάφορα, παρακαταθήκες, φορολογικές διευκολύνσεις.
Βιβλία:
Κώδικες (οικονομικοί), αναγκαστικών κατασχέσεων, πτωχευσάντων, μισθολογικά μητρώα, πρωτόκολλα αλληλογραφίας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Α΄ Βόλου

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αλεξάνδρειας

 • GR ADM045.01
 • Αρχείο
 • 1981-1998

Περιέχει : Τμήμα κεφαλαίου - κληρονομιές 1985, Τμήμα Κεφαλαίου Γονικές παροχές - Δωρεές 1981, 1985, 1989-90, Φόρος μεταβίβασης ακινήτου, Απαλλαγές Ν634/77 Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου, Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων - πρόστιμα 1978-1998.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αλεξάνδρειας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG ADM64
 • Αρχείο

Φάκελοι εκκαθάρισης έτους 2018

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Αλμυρού

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αμφίκλειας

 • GR GRGSA-FTH ADM011.02
 • Αρχείο
 • 1994-1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αμφίκλειας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Αταλάντης

 • GR GRGSA-FTH ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1995-1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αταλάντης

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Λαμίας

 • GR GRGSA-FTH ADM048.01
 • Αρχείο
 • 1995, 1997, 1999

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Λαμίας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Νάουσας

 • GR ADM009.02
 • Αρχείο
 • 1956-1999

Περιλαμβάνει : Δηλώσεις ΦΜΑ των ετών 1983, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, Δήλωση κληρονομιάς 1986, Φακέλους : Αγροτών Α.Σ 1990, Περαίωσης Ν.1262/82 Ν-Ω, Βάσει δηλώσει 1986, Δικαστικών 1968, Εσόδων προϋπολογισμού 1969, ΠΣΕΑ, ΤΛΝΠ 1966, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών Δασών, Σωματείων. Επίσης, έγγραφα για ειδικά συνεργεία και διάφορες επιτροπές ανεύρεσης θησαυρού - αλληλογραφία με δικηγόρο του Δημοσίου 1980-1993, ένα βιβλίο ετήσιου φορολογικού οδηγού 2003 και ένα φάκελο ΦΜΥ επιχείρησης Βαρβαρέσος Α.Ε.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία Νάουσας

Αρχείο Δ.Ο.Υ. Στυλίδας

 • GR GRGSA-FTH ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1994-2000

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Στυλίδας

Αρχείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Αγρινίου/Τμήματος Ε΄ Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης

 • GRGSA-AIT ADM. 61
 • Αρχείο
 • 1940-2014

Ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων της υπηρεσίας, Bιβλίο Υλικού Εφορείας Καπνού Τριχωνίδας, Βιβλίο Εντολών Ελέγχου ΔΟΥ Θέρμου, Πρωτόκολλα Παράδοσης-Παραλαβής

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αγρινίου, Τμήμα Ε΄ Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Αρχείο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης & Συντονισμού της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) Πατρών

 • GR GRGSA-ACH ADM012.01
 • Αρχείο
 • 1970-1988

Φάκελοι της πρώην Επιθεώρησης Οικονομικών Εφοριών και φάκελοι με τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις.

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Πατρών, Διεύθυνση Επιθεώρησης και Συντονισμού Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών