Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Αντίστοιχοι όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

Σχετικοί όροι

Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

2 Αρχειακή περιγραφή results for Αρχεία, Ιστορικά - Απογραφή

2 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού

  • Αρχείο
  • 1978

Ο φάκελος περιέχει έγγραφο του τμήματος Ιστορικών Αρχείων της Διεύθυνσης Γραμμάτων του ΥΠ.Π.Ε. προς διάφορες υπηρεσίες και φορείς που κατέχουν ιστορικά αρχεία με σκοπό την καταγραφή και την καλύτερη οργάνωση αυτών.

Ακόμα, περιλαμβάνει κατάλογο των ιστορικών αρχείων ανά φορέα και έναν δεύτερο κατάλογο ανά νομό, τα οποία συμπλήρωσαν το μηχανογραφημένο έντυπο που επίσης υπάρχει μέσα στο φάκελο (3 αντίγραφα και το ριζόχαρτο).

Τέλος, οι απαντήσεις στο εν λόγω ερωτηματολόγιο εντάσσονται στους 33 υποφακέλους ανά νομό, στους οποίους είναι χωρισμένο το υλικό.

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Διεύθυνση Γραμμάτων

Αρχείο Ιδιαίτερου Γραφείου Υπουργού του Υπουργείου Πολιτισμού

  • Αρχείο
  • 1980 - 1982

Το αρχείο αποτελείται από 3 φακέλους και 108 υποφακέλους στο σύνολό του. Συγκεκριμένα: ο πρώτος φάκελος περιέχει τους υποφακέλους 1-35, ο δεύτερος τους υποφακέλους 36-71 και ο τρίτος τους υποφακέλους 72-108.

Ο κάθε υποφάκελος είναι ονομαστικός ανά φορέα και περιέχει την απάντηση και το συμπληρωμένο από τον φορέα 10σέλιδο ερωτηματολόγιο, το οποίο είχε αποσταλεί από το Ιδιαίτερο Γραφείου του τότε Υπουργού Ανδρέα Ανδριανόπουλου (1980-1981).

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα στοιχεία του ίδιου του Αρχείου (επωνυμία, διεύθυνση, όνομα υπευθύνου, ωράριο λειτουργίας) και το υλικό (ακραίες ημερομηνίες, σύσταση του αρχείου, αν έχουν εκδοθεί κατάλογοι). Σε αρκετές περιπτώσεις ο υποφάκελος, εκτός από το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο και το διαβιβαστικό του, περιέχει και καταλόγους του υλικού ή ακόμα φωτογραφίες παλαιών εγγράφων, μεταγραφές και άλλα σχετικά συνημμένα έγγραφα.

Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών, Γραφείο Υπουργού