Τελωνεία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Τελωνεία

Αντίστοιχοι όροι

Τελωνεία

Σχετικοί όροι

Τελωνεία

12 Αρχειακή περιγραφή results for Τελωνεία

12 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Γραμματείας / Υπουργείου επί των Οικονομικών

 • GRGSA-CA- PAO005.00
 • Αρχείο
 • 1833 - 1862

Το αρχείο διαρθρώνεται ως εξής: Ι. Υπο-αρχείο Γραµµατείας επί των Οικονομικών (1833-1844, Μάρτιος) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Γραµµατείας - Κεντρική Υπηρεσία ΙΙ. Υπο-αρχείο Υπουργείου των Οικονομικών (1844, Απρίλιος- 1862) Α. Υπο-αρχείο Ανακτόρων Β. Υπο-αρχείο Υπουργείου - Κεντρική Υπηρεσία Τα υπο-αρχεία Ανακτόρων περιλαμβάνουν τα εξερχόμενα έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου προς τα Ανάκτορα: αναφορές, υπομνήματα, εκθέσεις του Γραμματέα / Υπουργού των Οικονομικών με επισυνημμένα σχέδια νόμων και διαταγμάτων υποβαλλόμενα στα Ανάκτορα προς επικύρωση καθώς και αναφορές άλλων Γραμματειών. Περιλαμβάνουν επίσης αναφορές και υπομνήματα διαφόρων διοικητικών αρχών καθώς και αιτήσεις πολιτών απευθυνόμενες στον Βασιλέα. Το υλικό των υπο-αρχείων συμπληρώνεται με τοπογραφικά σχέδια, αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις κτηρίων, στρωματογραφήσεις πετρωμάτων, σχέδια μητρών του Νομισματοκοπείου, σχέδια εμβλημάτων δασονόμων, συμβόλαια και συμφωνητικά με οίκους και εταιρείες της αλλοδαπής. Τα υπο-αρχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γραμματείας / Υπουργείου των Οικονομικών περιλαμβάνουν τα εισερχόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία έγγραφα προερχόμενα από τα Ανάκτορα, τις υπόλοιπες Γραμματείες/Υπουργεία, τις υπάλληλες οικονομικές αρχές, και από ιδιώτες. Λεπτομερέστερα, το αρχειακό υλικό απαρτίζεται από: Βασιλικά Διατάγματα διευθυνόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία προς ενέργεια, αναφορές των υπαλλήλων οικονομικών αρχών -με συνημμένα πολλές φορές δικαιολογητικά έγγραφα- ισολογισμούς και λογαριασμούς ληψοδοσίας εφοριών, τελωνείων, ταμείων, αλυκών, έγγραφα και φόρμες τελωνείων, υγειονομείων και λιμεναρχείων, καταλόγους αποδεκατώσεων και επιτροπικά έγγραφα συνταξιοδοτούμενων αγωνιστών, χηρών και ορφανών, οθωμανικά έγγραφα και τίτλους κυριότητας. Όλα τα υπο-αρχεία διαιρέθηκαν σε σειρές σύμφωνα με τα αντικείμενα της αρμοδιότητας της Γραμματείας / Υπουργείου: 1) Οργάνωση-Προσωπικό, 2) Οικονομικοί Επίτροποι/Έφοροι, 3) Δημόσια νομήματα και καταστήματα: α) Δάση, β) Ορυκτά, γ) Αλυκές, δ) Αλιεία-Ιχθυοτροφεία, ε) Βασιλικό Νομισματοκοπείο και Σφραγιστήριο, 4) Τελωνεία, 5) Δημόσια Ταμεία, 6) Προϋπολογισμοί, 7) Συντάξεις, 8) Νεόφυτοι (Νεοφώτιστοι), 9) Δωρεές, 10) Διαφορές με το Δημόσιο. Στο υλικό του αρχείου συγκαταλέγονται επίσης πρωτόκολλα και κατάστιχα/βιβλία της Κεντρικής Υπηρεσίας και των υπαλλήλων υπηρεσιών της Γραμματείας.

Γραμματεία/Υπουργείο επί των Οικονομικών (περιόδου Όθωνος)

Αρχείο Τελωνείου Ελευσίνας

 • GRGSA-CA- ADM312.01
 • Αρχείο
 • 1974 - 1988

Φάκελοι προσφυγών. Εντάλματα προσωπικής κράτησης.

Τελωνείο Ελευσίνας

Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM003.01
 • Αρχείο
 • 1985

Υλικό που αφορά τις δραστηριότητες του Τμήματος Αρχείου της Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών, Τμήμα Αρχείου

Αρχείο Τμήματος Αρχείου Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών (ΔΙ.Ε.Τ.Α.)

 • GRGSA-CA- ADM003.02
 • Αρχείο
 • 1987, 1992

Βιβλία καταχώρισης τελωνειακών παραστατικών και πρωτόκολλα εξέτασης αποσκευών επιβατών.

Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών, Τμήμα Αρχείου

Αρχείο Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Ωρωπού

 • GRGSA-CA- ADM398.01
 • Αρχείο
 • 1945-2004

Το αρχείο του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Ωρωπού αποτελείται από βιβλία και έναν φάκελο εγγράφων που αφορούν το Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Ωρωπού και το Β΄ Γραφείο Αγίων Αποστόλων:
Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Ωρωπού (124 βιβλία, 1945-2001)

 • Πρόχειρα βιβλία ταμείου (42 βιβλία, 1945-2001)
 • Ημερολόγια ταμείου (22 ημερολόγια, 1955-1990)
 • Πρωτόκολλα αλληλογραφίας (60 πρωτόκολλα, 1945-2004),
 • Φάκελος: Τα έγγραφα του αρχείου αποτελούνται από «Πρωτόκολλα Επιθεώρησης Χρηματικής Διαχείρισης και Κλεισίματος Βιβλίων Ταμείου» (1946-1996) και τα «Πρωτόκολλα Επιθεώρησης Παραστατικών και Κλεισίματος Υπολοίπων Βιβλίων Τελωνείων (1945-1996)». Περιλαμβάνεται και ένα Βιβλίο Κίνησης Δασικών Προϊόντων (1 βιβλίο, 1961-1964)
  Β΄ Γραφείο Αγίων Αποστόλων
 • Βιβλία Ταμείου (4 βιβλία, 1947-1952)
  Το αρχείο παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχειονομικό ενδιαφέρον καθώς αντικατοπτρίζει τη λειτουργία μιας υπηρεσίας χωρίς χρονολογικά κενά. Επιπλέον, παρουσιάζει ενδιαφέρον για την τοπική ιστορία στο βαθμό που παρέχει πληροφορίες για την οικονομική κίνηση στον λιμένα του Ωρωπού σε βάθος πεντηκονταετίας.

Τοπικό Τελωνειακό Γραφείο Ωρωπού

Βιβλίο επτανησιακού τελωνείου (Χφ208)

 • GRGSA-CA- MAN001.53
 • Αρχείο
 • 1818-1820

Καθολικό βιβλίο λογαριασμών τελωνείου της Επτανήσου, πιθανώς της Κέρκυρας, με τίτλο "Ledger Dogana Merci & olj". Περιέχει καταγραφή των εισαγωγών και εξαγωγών εμπορευμάτων, τροφίμων και ελαίων και των οφειλόμενων δασμών, από 1 Δεκεμβρίου 1818 έως 31 Ιανουαρίου 1820.

Τελωνεία Σμύρνης (Κ62α, Κ62β)

 • GRGSA-CA- COL156.03
 • Συλλογή
 • 1920-1922, 1838, 1853

Δύο (2) δημόσια βιβλία των ετών 1920-1922 "Προσωπικού Τελωνείων Σμύρνης" και "Εργατών Τελωνείου Σμύρνης" και δέκα οκτώ (18) σφραγίδες των Τελωνείων Σμύρνης.

Ύπατη Αρμοστεία Σμύρνης, Τελωνεία

Τελωνείο Αστακού (Κ36γ)

 • GRGSA-CA- ADM413.01
 • Αρχείο

Βιβλίο μεταφερομένων πραγματειών του Τελωνείου Αστακού (1837).

Τελωνείο Αστακού

Τελωνείο Σπετσών (Κ36β)

 • GRGSA-CA- ADM412.01
 • Αρχείο

Βιβλίο μεταφερομένων πραγματειών του Τελωνείου Σπετσών (1835).

Τελωνείο Σπετσών