Κτήματα, Εθνικά - Παραχωρητήρια

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Κτήματα, Εθνικά - Παραχωρητήρια

Αντίστοιχοι όροι

Κτήματα, Εθνικά - Παραχωρητήρια

 • UF Γαίες, Εθνικές - Παραχωρητήρια

Σχετικοί όροι

Κτήματα, Εθνικά - Παραχωρητήρια

7 Αρχειακή περιγραφή results for Κτήματα, Εθνικά - Παραχωρητήρια

7 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο Αναγνώστη Παπατσώρη

 • GR HESG-NHM/1992/1-2
 • Αρχείο
 • 1798-1876

Έγγραφα που αφορούν κυρίως τη δράση του Αναγνώστη Παπατσώρη ως στρατιωτικού, βουλευτή κλπ. Περιλαμβάνονται ομολογίες, επιστολές, αποδείξεις, πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, επίσημα έγγραφα, πωλητήρια, παραχωρητήρια εθνικών γαιών, δικαστικά έγγραφα κ.α.

Παπατσώρης, Αναγνώστης

Αρχείο Εθνικών Κτημάτων

 • GRGSA-CA- PAO005
 • Αρχείο
 • 1833-1869

Το αρχείο αποτελεί τμήμα του αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει τεκμήρια της διαχείρισης των εθνικών (δημόσιων) κτημάτων από το ελληνικό κράτος, σχετικά με παραχωρήσεις, εκποιήσεις και ενοικιάσεις των εθνικών (δημόσιων) αγαθών. Οι φάκελοι περιλαμβάνουν αιτήσεις ιδιωτών, αναφορές τοπικών διοικητικών και οικονομικών αρχών, πρακτικά καταμετρήσεων και δημοπρασιών εθνικών γαιών, πρωτόκολλα ένορκων εξομολογήσεων και πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας, στατιστικούς πίνακες παραχωρούμενων εθνικών γαιών, παραχωρητήρια, δικόγραφα, αποδεικτικά πληρωμών κ.α.

Γραμματεία/Υπουργείο επί των Οικονομικών (περιόδου Όθωνος), Τμήμα Εθνικών και Εκκλησιαστικών Κτημάτων

Αρχείο Εθνικών Κτημάτων (Β΄ τμήμα)

 • Αρχείο
 • 1829 - 1869

Πρόκειται για συμπληρωματικό αρχείο της αντίστοιχης ενότητας του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνει τεκμήρια της διαχείρισης των εθνικών (δημόσιων) κτημάτων από το ελληνικό κράτος, σχετικά με παραχωρήσεις, εκποιήσεις και ενοικιάσεις των εθνικών (δημόσιων) αγαθών.

Γραμματεία/Υπουργείο επί των Οικονομικών (περιόδου Όθωνος), Τμήμα Εθνικών και Εκκλησιαστικών Κτημάτων

Αρχείο Ελεγκτικού Συνεδρίου

 • GRGSA-CA- JUS047.02
 • Αρχείο
 • 1835-1948

Το αρχείο αποτελείται από 931 βιβλία και χωρίζεται σε οκτώ (8) σειρές:

 1. Εκποιήσεις και Παραχωρητήρια εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων, 2. Μητρώο Ναυτικών Συντάξεων, 3. Πράξεις Συντάξεων, 4. Αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, 5. Αποφάσεις παρέδρων, 6. Αποφάσεις Ολομέλειας, 7. Πρακτικά Συνεδριάσεων, 8. Έντοκα Γραμμάτια.

Η πρώτη σειρά «Εκποιήσεις και Παραχωρητήρια εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων» αποτελείται από 12 υποσειρές και περιλαμβάνει 252 βιβλία που αφορούν στον έλεγχο και τη θεώρηση των παραχωρήσεων στους νεοφύτους, των παραχωρητηρίων δυνάμει του από 1838-1875 νόμων περί φαλαγγιτικών προικίσεων, παραχωρήσεων εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων, προικοδοτήσεως και διανομής εθνικής γης, εμφυτεύσεως εθνικών και εκκλησιαστικών κτημάτων.

Η δεύτερη σειρά «Μητρώο Ναυτικών Συντάξεων» περιλαμβάνει 1 βιβλίο που περιέχει το ονοματεπώνυμο του συνταξιούχου στρατιωτικού, τον βαθμό αποστράτευσης του, τον αριθμό και την ημερομηνία του διατάγματος με το οποίο του απονεμήθηκε η σύνταξη και άλλα σχετικά στοιχεία.

Η τρίτη σειρά «Πράξεις Συντάξεων» περιλαμβάνει 214 βιβλία, όπου καταγράφονται οι συνεδριάσεις και οι αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την παραχώρηση ή μη συντάξεων σε δημοσίους υπαλλήλους και σε αξιωματικούς και υπαξιωματικούς στρατού ξηράς και θαλάσσης και των οικογενειών αυτών.

Η τέταρτη σειρά «Αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου» περιλαμβάνει 291 βιβλία και αφορούν την εποπτεία των δημοσίων υπολόγων και των εγγυήσεων αυτών και τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων, την ακρίβεια των ταμείων και την τήρηση των βιβλίων ταμείων, καθώς και τον έλεγχο σε όλα τα Ταμεία του Κράτους και τους κλάδους της υπηρεσίας ήτοι τον έλεγχο των τελωνιακών προξενικών λογαριασμών και μονοπωλίων, τον έλεγχο των ταχυδρομικών, τηλεγραφικών και τηλεφωνικών λογαριασμών, τον έλεγχο των δημοτικών λογαριασμών, τον έλεγχο διαφόρων άλλων μη δημοσίων διαχειρίσεων και χρηματικών ενταλμάτων.

Η πέμπτη σειρά αφορά τις «Αποφάσεις Παρέδρων» εντεταλμένων στα εκάστοτε υπουργεία για την άσκηση ελέγχου των υπερβάσεων των γενικών και ειδικών πιστώσεων των υπουργείων.

Η έκτη σειρά «Αποφάσεις Ολομέλειας» αφορά στην εκδίκαση εφέσεων επί των αποφάσεων των τμημάτων I και II του ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η έβδομη σειρά αφορά τα « Πρακτικά Γενικών Συνεδριάσεων», Πρακτικά Δικαστικών Συνεδριάσεων» και «Πρακτικά συνεδριάσεων της Ολομέλειας».

Η όγδοη σειρά «’Έντοκα Γραμμάτια» περιλαμβάνει 1 βιβλίο όπου καταγράφονται τα έντοκα πληρωτέα γραμμάτια του Δημοσίου.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 • GRGSA-CA- ADM372.02
 • Αρχείο
 • 1865 – 1991

Το αρχειακό υλικό αφορά διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου που άσκησαν τις λειτουργίες υγείας και πρόνοιας. Επίσης υπάρχει αρχειακό υλικό σχετικό με δοικητικά θέματα και την οικονομική διαχείριση. Υγεία: Δημόσια υγεία (λοιμώδη νοσήματα), νοσοκομειακή περίθαλψη (κυρίως μαιευτήρια), ψυχική υγεία, φαρμακεία (ευρετήρια, μητρώα) κ.ά. Πρόνοια: Κοινωνική πολιτική στέγασης (Λαϊκή Στέγη, προστασία παιδικής ηλικίας, πρόσφυγες Μέσης Ανατολής περιόδου 1940-1944 (μητρώα και ευρετήρια), επαγγελματική κατάρτιση (αγροτικές μεταβατικές οικοκυρικές σχολές), ορφανοτροφεία κ.ά. Μεγάλο μέρος του υλικού αφορά την αποκατάσταση των αστών προσφύγων μικρασιατικής καταστροφής, στο οποίο περιλαμβάνονται το διοικητικό αρχείο του Ταμείου Ανταλλαξίμων Κοινοτικών Περιουσιών, παραχωρητήρια, επιτάξεις και απαλλοτριώσεις, φάκελοι προσφυγικών συνοικισμών, οικονομικά στοιχεία για την αποκατάσταση αστών προσφύγων, κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα συνοικισμών. Διοικητικά: Εμπιστευτική αλληλογραφία (φάκελοι και πρωτόκολλα), Υπηρεσιακά συμβούλια, Συμβούλια Νομιμοφροσύνης και γενικότερα θέματα προσωπικού, Οικονομικά θέματα, κ.ά.

Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Συλλογή εγγράφων Καστρίου, Κυνουρίας, Άργους και Ναυπλίου (Κ110)

 • GRGSA-CA- COL027.126
 • Συλλογή
 • 1835-1932

Έγγραφα των περιοχών Καστρίου Κυνουρίας, Άργους και Ναυπλίου:

 1. Φάκελος με έγγραφα της οικογένειας Σιβίλια (Ιωάννη, Κωνσταντίνου, Νικόλαου και Αικατερίνης), Μερκούρη (Αναστασίου και Ιωάννη), Κεφάλα (Αγγέλου), κ.ά.,
 2. Φάκελος με έγγραφα της οικογένειας Πατούση (Αντωνίου, Γεωργίου, Ευάγγελου), Μόρφη (Νικολάου, Γεωργίου, Ειρήνης), Φατσέα (Ελένης), κ.ά.
  Αναλυτικότερα οι φάκελοι περιλαμβάνουν:
  • Τέσσερα (4) παραχωρητήρια μικρών τμημάτων εθνικής γης στην επαρχία Ναυπλίας προς τους ιδιώτες Κων. Πάϊκο, Σαράντο Μαλεζινιώτη και Γεώργιο Μόρφη (εκδόθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών το 1879, 1880 και 1881).
  • Συμβολαιογραφικό συμφωνητικό δανεισμού από τον Γ. Μόρφη προς τον Λεβεντογιάννη του έτους 1893.
  • Αποδεικτικό επίδοσης από δικαστικό κλητήρα εντολής προς πληρωμή του ανωτέρου δανείου (1899).
  • Πωλητήριο οικίας στην Πρόνοια Ναυπλίας (Κατίνα, Ελένη και Χαρίκλεια Ν. Νικολοπούλου προς Αναστ. Λάμπρου Χιμαριώτη, 1898).
   -Χρεωστικό ενυπόθηκο του Γ. Μόρφη προς Αναστ. Λάμπρου Χιμαριώτη (1899),
  • Πιστοποιητικό υποθηκοφύλακα Ναυπλίας περί εγγραφής υποθήκης επί ιδιοκτησίας Αν. Λάμπρου Χιμαριώτου υπέρ του πιστωτού του Γ. Μόρφη εμπόρου (1900).
  • Επιστολή Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ Παπακώστα (15 Σεπτεμβρίου 1933).