Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία

323 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Δημοτικά - Μεσσηνία

323 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

11ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU039.01
 • Αρχείο
 • 1937-1950

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

11ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 10ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU268.01
 • Αρχείο
 • 1936-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων, βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο επιθεωρήσεων υπό σχολιατρικής υπηρεσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής από διάφορα δημοτικά σχολεία, βιβλία λογοτεχνικού-ιστορικού-θρησκευτικού περιεχομένου, ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό (παλιά τετράδια, μαθητικά περιοδικά).

10ο Δημοτικό σχολείο Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU082.01
 • Αρχείο
 • 1901-1951

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

1ο Δημοτικό σχολείο Μεσσήνης

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

 • GR GRGSA-MES EDU270.01
 • Αρχείο
 • 1898-1977

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά, αποδεικτικά).

1ο Δημοτικό σχολείο Χώρας (πρ. Λιγούδιστας)

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU083.01
 • Αρχείο
 • 1898-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλο αλληλογραφίας εφορείας, λαϊκών συσσιτίων κ.ά.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 4ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU167.01
 • Αρχείο
 • 1900-1962

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο εκδρομών, βιβλία δαμαλισμού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, φωτογραφίες.

1ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 4ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 1ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 1ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU181.01
 • Αρχείο
 • 1896-1952

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο σχολικής εφορείας.

1ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 1ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου Πύλου

 • GR GRGSA-MES EDU295.01
 • Αρχείο
 • 1962-2000

μαθητολόγιο (1962-1965), γενικός έλεγχος (1962-1969), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1978-2000), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1992), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1996-2000).

2ο Δημοτικό σχολείο Πύλου

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 2ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Γαργαλιάνων

 • GR GRGSA-MES EDU088.01
 • Αρχείο
 • 1900-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

2ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 2ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Γαργαλιάνων

Αρχείο 2ου Δημοτικού σχολείου θηλέων - 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU042.01
 • Αρχείο
 • 1907-1947

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, πρακτικό προαγωγής μαθητριών, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο διδασκόμενης ύλης, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδρίων.

2ο Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο 3ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Μεσσήνης

 • GR GRGSA-MES EDU110.02
 • Αρχείο
 • 1930-1971

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία πράξεων συλλόγου, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο παρουσία προσωπικού, βιβλία σχολικής εφορίας, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο δαμαλισμού και αναδαμαλισμού, βιβλίο εμβολιασμού, βιβλίο σχολικού ιατρού, βιβλίο υγιεινής κατάστασης μαθητών, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, δελτία εισαγωγής και εξαγωγής τροφίμων και υλικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο θηλέων - 3ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Μεσσήνης

Αρχείο 4ου Δημοτικού σχολείου αρρένων - 7ου Δημοτικού σχολείου (μικτού) Καλαμάτας

 • GR GRGSA-MES EDU273.01
 • Αρχείο
 • 1912-1965

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο πράξεων, βιβλίο σχολικής εφορίας, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

4ο Δημοτικό σχολείο αρρένων - 7ο Δημοτικό σχολείο (μικτό) Καλαμάτας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Άνω Βούταινας

 • GR GRGSA-MES EDU237.02
 • Αρχείο
 • 1958-1992

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Άνω Βούταινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ίκλαινας

 • GR GRGSA-MES EDU174.01
 • Αρχείο
 • 1969-1979

βιβλίο παρουσίας προσωπικού, ημερήσιος έλεγχος, έλεγχοι προόδου και διαγωγής.

Δημοτικό σχολείο Ίκλαινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αβραμιού

 • GR GRGSA-MES EDU105.01
 • Αρχείο
 • 1909-1945

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, φάκελος με βεβαιώσεις κοινότητας Αβραμιού.

Δημοτικό σχολείο αρρένων - Δημοτικό σχολείο θηλέων - Δημοτικό σχολείο (μικτό) Αβραμιού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγ. Νικολάου (πρ. Σελίνιτσας)

 • GR GRGSA-MES EDU063.02
 • Αρχείο
 • 1950-1982

3 μαθητολόγια, 3 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο εμβολίων, 2 ημερήσιοι έλεγχοι, 11 βιβλία διδασκόμενης ύλης, 3 βιβλία σχολικής εφορείας, 1 βιβλίο πράξεων προσωπικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγίου Νικολάου (πρ. Σελινίτσας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αγρίλου

 • GR GRGSA-MES EDU188.01
 • Αρχείο
 • 1907-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας (επιτροπής μαθητικών συσσιτίων), τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αγρίλου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αετοφωλιάς

 • GR GRGSA-MES EDU278.01
 • Αρχείο
 • 1913-1987

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αετοφωλιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αλωνίων

 • GR GRGSA-MES EDU196.02
 • Αρχείο
 • 1915-1981

πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1915-1939, 1957-1960), βιβλίο ημερήσιας σχολικής ζωής (1977-1981), βιβλία διδαχθείσας ύλης (1959-1960, 1973-1975), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1938-1950, 1954-1960, 1967-1973), βιβλίο παράδοσης-παραλαβής (1954-1964), βιβλίο πράξεων δαπανών (1974-1980), βιβλίο υλικού (1971-1977), βιβλίο ταμείου (1955-1981), βιβλίο τάξεως (1972-1973), βιβλίο πρώτων βοηθειών (εκδόθηκε το 1955), εφημερίδα "Διδασκαλικόν Βήμα" (1977-1981).

Δημοτικό σχολείο Αλωνίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

 • GR GRGSA-MES EDU192.02
 • Αρχείο
 • 1916-1970

βιβλία παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1916-1938), βιβλίο πράξεων συλλόγου διδασκόντων (1935-1941), βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1916-1935, 1940-1970), πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (1956-1970), βιβλία αποθήκης τροφίμων μαθητικού συσσιτίου (1957-1958, 1964-1965), μητρώο συσσιτούντων μαθητών (1956), βιβλίο ταμείου μαθητικού συσσιτίου (1957-1958), ημερολόγιο πρόχειρο μαθητικού συσσιτίου (1965), βιβλία δαμαλισμού (1938-1952, 1964-1968), δελτία εξαγωγής τροφίμων (1965), τίτλοι σπουδής (1949, 1955, 1958, 1959).

Δημοτικό σχολείο αρρένων Ανεμόμυλου (πρ. Γλιάτα)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU108.02
 • Αρχείο
 • 1952-1981

βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1952-1977), βιβλίο ημερήσιου ελέγχου (1980-1981), βιβλίο πράξεων διευθυντή (1972-1978), βιβλίο πράξεων συλλόγου (1953-1973), βιβλίο πράξεων σχολικής εφορείας (1954-1969), βιβλίο πράξεων μαθητικής κοινότητας (1971), πρακτικά τοπικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων (1958-1960), γεωγραφικός Άτλας (1928).

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριοχωρίου

 • GR GRGSA-MES EDU108.01
 • Αρχείο
 • 1909-1967

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, καθολικό, βιβλίο παιδαγωγικών συνεδριάσεων, βιβλίο πράξεων, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο υλικού, τίτλοι σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Αριοχωρίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Αριστομένη

 • GR GRGSA-MES EDU235.01
 • Αρχείο
 • 1919-1953

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Αριστομένη

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ασπροπουλιών (πρ. Γκορτζογλίου)

 • GR GRGSA-MES EDU127.01
 • Αρχείο
 • 1922-1987

μαθητολόγια (1922-1932, 1946-1976),γενικός έλεγχος (1922-1933, 1946-1947, 1956-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1977-1987), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (1925-1950), βιβλίο πρακτικών προγραμματισμού-απολογισμού σχολικού έργου (1971-1973), πρακτικά σχολικής εφορείας (1925-1939, 1952-1963, 1972-1973), πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής.

Δημοτικό σχολείο Ασπροπουλιών (πρ. Γκορτζογλίου)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βασιλιτσίου

 • GR GRGSA-MES EDU234.01
 • Αρχείο
 • 1915-1963

γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πράξεων, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο υλικού, πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Βασιλιτσίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βελανιδιάς

 • GR GRGSA-MES EDU197.01
 • Αρχείο
 • 1917-1958, 1969-1985

μαθητολόγιο, γενικός έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας.

Δημοτικό σχολείο Βελανιδιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βερεστιάς

 • GR GRGSA-MES EDU099.01
 • Αρχείο
 • 1950-1970

βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο εφορείας μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο υλικού, βιβλίο περιουσίας, βιβλίο βιβλιοθήκης, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, τίτλοι σπουδής, φάκελοι με οικονομικά στοιχεία.

Δημοτικό σχολείο Βερεστιάς

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βρυσών

 • GR GRGSA-MES EDU226.01
 • Αρχείο
 • 1909-1993

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία σχολικής εφορείας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο Βρυσών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Βρωμόβρυσης

 • GR GRGSA-MES EDU194.01
 • Αρχείο
 • 1910-1967

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής, έγγραφα για το διδακτήριο (κτήριο).

Δημοτικό σχολείο Βρωμόβρυσης

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Γιάλοβας

 • GR GRGSA-MES EDU291.01
 • Αρχείο
 • 1949-1989

μαθητολόγια (1949-1977), γενικοί έλεγχοι (1949-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1977-1989), μητρώο προόδου (1977-1989).

Δημοτικό σχολείο Γιάλοβας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Δάρα

 • GR GRGSA-MES EDU220.01
 • Αρχείο
 • 1945-1977

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής.

Δημοτικό σχολείο Δάρα

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Δολών

 • GR GRGSA-MES EDU254.01
 • Αρχείο
 • 1931-1967

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλία σχολικής εφορείας, βιβλίο υλικού, βιβλίο ταμείου, πρωτόκολλα αλληλογραφίας.

Δημοτικό σχολείο Δολών

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Δροσιάς (πρ. Ζαϊμογλίου)

 • GR GRGSA-MES EDU236.02
 • Αρχείο
 • 1948-1985

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά) δημοτικού σχολείου Βλάσση.

Δημοτικό σχολείο Δροσιάς (πρ. Ζαϊμογλίου)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Ελαιόφυτου

 • GR GRGSA-MES EDU081.02
 • Αρχείο
 • 1941-1989

μαθητολόγια (1951-1977), γενικοί έλεγχοι (1941-1977), βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής (1977-1988), μητρώο προόδου (1977-1989).

Δημοτικό σχολείο Ελαιόφυτου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κάμπου

 • GR GRGSA-MES EDU102.01
 • Αρχείο
 • 1912-1950

μαθητολόγια, γενικός έλεγχος, βιβλία σχολικής εφορείας, τίτλος σπουδής (απολυτήριο 1922-1923).

Δημοτικό σχολείο Κάμπου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κάτω Βούταινας

 • GR GRGSA-MES EDU238.02
 • Αρχείο
 • 1953-1982

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά).

Δημοτικό σχολείο Κάτω Βούταινας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Καρυοβουνίου

 • GR GRGSA-MES EDU262.02
 • Αρχείο
 • 1951-1980

3 μαθητολόγια, 2 γενικοί έλεγχοι, 1 βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, 1 βιβλίο προόδου μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Καρυοβουνίου (πρ. Αράχωβας)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Καστανέας

 • GR GRGSA-MES EDU260.02
 • Αρχείο
 • 1953-1977

2 Μαθητολόγια, 2 Γενικοί Έλεγχοι, 2 Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, 4 Ημερήσιοι Έλεγχοι, 1 Φάκελος με τίτλους σπουδής

Δημοτικό Σχολείο Καστανέας

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κεφαλόβρυσου (πρ. Χαλβάτσου)

 • GR GRGSA-MES EDU283.01
 • Αρχείο
 • 1959-1988

μαθητολόγιο, γενικοί έλεγχοι, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο εσόδων-εξόδων, βιβλίο παράδοσης-παραλαβής, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά).

Δημοτικό σχολείο Κεφαλόβρυσου (πρ. Χαλβάτσου)

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κορυφασίου

 • GR GRGSA-MES EDU290.01
 • Αρχείο
 • 2008-2011

βιβλίο μητρώου (2010-2011), πρωτόκολλο αλληλογραφίας (2008-2011), αποδεικτικά - πιστοποιητικά και εξετάσεις υγείας Ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών.

Δημοτικό σχολείο Κορυφασίου

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κουτήφαρη Αριστομένη

 • GR GRGSA-MES EDU239.02
 • Αρχείο
 • 1940-1984

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλίο μητρώου και προόδου, βιβλίο σχολικής εφορείας, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, τίτλοι σπουδής (ενδεικτικά).

Δημοτικό σχολείο Κουτήφαρη Αριστομένη

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κρεμμυδίων

 • GR GRGSA-MES EDU296.01
 • Αρχείο
 • 1921-2007

8 μαθητολόγια (1921-2005), 7 γενικοί έλεγχοι (1923-1977), 3 βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1926-1993), 2 βιβλία μητρώου και προόδου (1977-1998),1 βιβλίο πράξεων διδασκόντων (1991-2007), 2 βιβλία πράξεων σχολικής εφορείας (1968-2007), 2 πρωτόκολλα αλληλογραφίας (1968-2000), 1 πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής (χ.χρ.), 1 ημερολόγιο σχολικής ζωής (2000-2007), 1 βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας (χ.χρ.).

Δημοτικό σχολείο Κρεμμυδίων

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Κυνηγού

 • GR GRGSA-MES EDU080.02
 • Αρχείο
 • 1933-1985

μαθητολόγια (1942-1973), γενικοί έλεγχοι (1943-1977), βιβλία πιστοποιητικών σπουδής (1933-1985), βιβλίο μητρώου και προόδου (1977-1985).

Δημοτικό σχολείο Κυνηγού

Αρχείο Δημοτικού σχολείου Λεΐκων

 • GR GRGSA-MES EDU076.01
 • Αρχείο
 • 1912-1963

μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, μηνιαίος έλεγχος, βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλίο πράξεων σχολικής εφορίας, βιβλία περιουσίας, καθολικό, βιβλίο υλικού.

Δημοτικό σχολείο Λεΐκων

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 323