Σχολεία, Δημοτικά - Μαγνησία

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Σημείωση(εις) προβολής

Ιεραρχημένοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μαγνησία

Αντίστοιχοι όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μαγνησία

Σχετικοί όροι

Σχολεία, Δημοτικά - Μαγνησία

101 Αρχειακή περιγραφή results for Σχολεία, Δημοτικά - Μαγνησία

101 αποτελέσματα άμεσα σχετιζόμενα Αποκλεισμός στενότερων όρων

Αρχείο 12ου Δημοτικού Σχολείου Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

 • GR GRGSA-MAG EDU141
 • Αρχείο
 • 1939-2012

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Μητρώα, Μαθητολόγια, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Καταθέσεις – Αναλήψεις, Ιστορία Σχολείου, Φάκελοι Σχολείου.

12ο Δημοτικό Σχολείο Γλαφυρών - Νέας Ιωνίας

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU60.1
 • Αρχείο
 • 1931-1988

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Μελών Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Δελτία Ατομικότητος, Μαθητικές εργασίες κ.ά.)

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 13ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU60.2
 • Αρχείο
 • 1929-1992

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Φάκελοι σχολείου, Σχολικού Ταμείου-Σχολικής Εφορείας

13ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.2
 • Αρχείο
 • 1934-1978

Βιβλία Συνεδριάσεων Προσωπικού (Πρακτικών), Βιβλιοθήκης, Υγιεινής Καταστάσεως, Ταμείου, Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Κινητής Περιουσίας, Περιουσίας Σχολικού Ταμείου, Πρακτικών Σχολικής Εφορείας, Πρωτόκολλο, Φάκελοι με Δελτία Διδακτηρίου, Στατιστικά Στοιχεία, Εκθέσεις, Εξερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Απολογισμό Σχολικού Ταμείου, Οικονομικά – Στατιστικά Στοιχεία, Εγκυλίους Επιθεωρήσεως Δημοτικής Εκπαιδεύσεως Β΄ Περιφέρειας Μαγνησίας, Καρτέλες με εκπαιδευτικό υλικό, Έντυπο με αρχιτεκτονικό πρόπλασμα & έγχρωμη αναπαράσταση του Παρθενώνα (Εκδοτική Αθηνών 1980), Αφίσα «Ελευθερία ή Θάνατος»

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.3
 • Αρχείο
 • 1918-1980

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώα Μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Εμβολιασμοί, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Φάκελοι με Διαταγές Επιθεωρητού, Αναφορές, Εκθέσεις λειτουργίας, χειρόγραφες σημειώσεις, διαιτολόγιο μαθητών κ.λπ.

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 16ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU110.1
 • Αρχείο
 • 1925-2007

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Μητρώα μαθητών, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Ιστορικά στοιχεία σχολείου, Εμβολιασμοί, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Μητρώο Προσωπικού, Φάκελοι Σχολείου, Φάκελοι Συλλόγου Γονέων/Διδασκάλων, Ατομικά Δελτία Υγείας, Τίτλοι Σπουδών, Αποδεικτικά Μετεγγραφής, Πρακτικά Παράδοσης – Παραλαβής Κινητής & Ακίνητης Περιουσίας Σχολείου – Δικαστικές Αποφάσεις, Φύλλα Ελέγχου, Πιστοποιητικά Ά Εγγραφής, Φωτογραφίες ασπρόμαυρες, Σφραγίδες, Μηχανή προβολής Super 8

16ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 19ου (πρώην 38ου) Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU113.2
 • Αρχείο
 • 1980-2002

Βιβλια Ταμείου Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής – Αποδεικτικών Μετεγγραφής, Σ.Μ.Ε.Α. – Ειδικής Αγωγής (προγράμματα, σεμινάρια κ.λπ), Στοιχεία Ειδικής τάξης σχολείου, Στατιστικών στοιχείων σχολείου, Διάφορα (Κατάλογος επιλεγμένων βιβλίων, διδακτικές επισκέψεις, πρόγραμμα διδασκαλιών φοιτητών Παιδαγωγικού τμήματος Παν/μίου Θεσσαλίας, Πρόσκληση ΓΑΚ)

19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.2
 • Αρχείο
 • 1947-1989

Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Προϋπολογισμών, Τίτλων σπουδών.

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.3
 • Αρχείο
 • 1932-1992

Βιβλία και Φάκελοι Σχολείου: Υλικού, Περιουσίας, Σχολικής Ζωής, Διεκπεραιώσεως εγγράφων, Σχολικής Εφορείας, Σχολικού Ταμείου

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU25
 • Αρχείο
 • 1908-1985

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι: Αλληλογραφίας, Ανέγερσης νέου διδακτηρίου, Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου

1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αλμυρού

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.2
 • Αρχείο
 • 1937-1997

Καταστάσεις Κοινότητας Ν. Αγχιάλου, Μαθητικού συσσιτίου, Δελτία εξαγωγής τροφίμων Δικαιολογητικά διανομής τροφίμων - Μαθητικά συσσίτια και καταστάσεις συσσιτούντων μαθητών, Αποδεικτικά μετεγγραφής, Πιστοποιητικά, Πρακτικά Διάφορα, Στατιστικά Στοιχεία, Εξωσχολικές Δραστηριότητες, Γραπτά Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου ("Ευγένειο")

 • GR GRGSA-MAG EDU143.1
 • Αρχείο
 • 1943-2002

Ενδεικτικά, Αποδεικτικά σπουδών, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά, Αλληλογραφία Εισερχόμενη – Εξερχόμενη, Εγκύκλιοι, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Κατηχητικά Σχολεία, Δικαιολογητικά Απόρων, Ατομικοί Φάκελοι Εκπαιδευτικών, Οικονομικά διάφορα

Ευγένειο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU30
 • Αρχείο
 • 1939-1957

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU2.1
 • Αρχείο
 • 1929-1981

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία και Φάκελοι Εφορείας Μαθητικών Συσσιτίων, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας

1ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 1ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας

 • GR GRGSA-MAG EDU96
 • Αρχείο
 • 1899-1987

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Παρουσιολόγιο προσωπικού, Πράξεις συλλόγου διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Ημερολόγιο μαθητικού Συσσιτίου, εμβολιασμοί, απολογισμοί, οικονομικά διάφορα (εντάλματα πληρωμών Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Σχολικής Εφορείας, Ταμείο Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Δελτία Εισαγωγής/Εξαγωγής Τροφίμων κλπ.), διδαχθείσα ύλη, αποθήκη, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών, εγκύκλιοι και διαταγές Επιθεωρητή, Βιβλιάριο Λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας Της Ελλάδος 1947-1950

1ο Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 26ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Αγ. Γεωργίου Ιωλκού)

 • GR GRGSA-MAG EDU49
 • Αρχείο
 • 1932-1983

Βιβλίο Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Εγκυκλίων, Διαταγών Επιθεωρητή, Αλληλογραφίας, Εγγράφων Σχολικής Εφορείας, Μαθητικής Εφημερίδας

26ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 2ου Δημοτικού Σχολείου Θηλέων Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU27
 • Αρχείο
 • 1913-1936

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής

2ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αλμυρού

Αρχείο 2ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU26
 • Αρχείο
 • 1915-1960

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελος με φωτογραφίες

2ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 2ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Μακρινίτσας (Αγ.Γεωργίου - Αγ.Αθανασίου)

 • GR GRGSA-MAG EDU98
 • Αρχείο
 • 1901-1955

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πράξεις προσωπικού, Βιβλίο γονέων, Ταμείο, Πρακτικά συνεδριάσεων Σχολικής Εφορείας, 2 θεατρικά έργα χειρόγραφα

2ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Μακρινίτσας

Αρχείο 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU23.2
 • Αρχείο
 • 1973-2000

Φάκελοι Σχολείου, Σχολικής Εφορείας, Απολογισμών, Καθαριστριών, Σφραγίδες

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 32ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU23.3
 • Αρχείο
 • 1973-2004

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Σχολικού Συμβουλίου, Σχολικής Εφορείας, Σχολικής Επιτροπής, Φάκελοι Σχολείου

32ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU89.1
 • Αρχείο
 • 1936-2004

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου μαθητών, Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Επιθεωρήσεων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Εμβολιασμού, Σχολιάτρου, Νοσηρότητας, Υλικού, Περιουσίας σχολείου, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

3ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 3ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU28
 • Αρχείο
 • 1913-1936

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας Σχολικής Επιτροπής

3ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.1
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 4ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU63.2
 • Αρχείο
 • 1929-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Υλικού, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Στατιστικά στοιχεία, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων κ.ά.)

4ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.3
 • Αρχείο
 • 1984-2006

Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Εγγραφών-Μετεγγραφών, Αλληλογραφίας, Εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων, Εξοπλισμού, Κτηριολογικών θεμάτων

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.1
 • Αρχείο
 • 1929-1984

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλίο Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι Τίτλων Εγγραφής, Αλληλογραφίας, Προσωπικού, Προϋπολογισμών

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 6ου Μικτού Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU48.2
 • Αρχείο
 • 1951-2001

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων Διευθυντή, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μητρώο Προσωπικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Φάκελοι σχολείου

6ο Μικτό Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Αρχείο 7ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (μετ. 1ου Ν. Ιωνίας Βόλου)

 • GR GRGSA-MAG EDU140
 • Αρχείο
 • 1929-2005

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Πιστοποιητικά Σπουδών, Βιβλία Διεκπεραιώσεως Αλληλογραφίας, Αποθήκης τροφίμων μαθητικών συσσιτίων, Πρακτικά Εφορείας μαθητικών συσσιτίων, Μητρώο συσσιτούντων μαθητών και προσωπικού, Διάφορα οικονομικά, Πράξεις Διδακτικού Προσωπικού, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Εμβολιασμοί, Ιστορία Σχολείου, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Απολογισμοί, Ενδεικτικά, Αποδεικτικά εγγραφής – μετεγγραφής, Ανεπίδοτοι τίτλοι σπουδών

1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας Μαγνησίας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG EDU76.2
 • Αρχείο
 • 1939-1994

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Διδαχθείσης ύλης, Περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας και Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Κυριακής Τρικέρων

 • GR GRGSA-MAG EDU76.1
 • Αρχείο
 • 1937-1996

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου και Προόδου μαθητών, Υλικού, Αποθήκης τροφίμων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Φάκελοι σχολείου, σφραγίδες

Δημοτικό Σχολείο Αγίας Κυριακής Τρικέρων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU68.1
 • Αρχείο
 • 1966-1978

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Διδαχθείσης Ύλης, Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί κ.ά.)

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Αλμυρού

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λαυρεντίου

 • GR GRGSA-MAG EDU132
 • Αρχείο
 • 1904-1985

Μαθητολόγια, Γενικοί έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρακτικά, Βιβλία Ακίνητης και Κινητής περιουσίας, Τίτλοι Εγγραφής, Εισερχόμενη Αλληλογραφία, Οικονομική Διαχείριση Χρήσης, Περιουσιακά Στοιχεία Σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λαυρεντίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Αϊδινίου

 • GR GRGSA-MAG EDU137
 • Αρχείο
 • 1929-2000

Σχολική Εφορεία, Σχολική Επιτροπή, Εμπιστευτικά έγγρφα, Προϋπολογισμοί εσόδων-εξόδων, Τίτλοι Σπουδών, Πιστοποιητικά εγγραφής, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Πραξεις Συλλόγου Διδασκόντων, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Παρουσιολόγια Προσωπικού, Πρωτόκολλον Αλληλογραφίας Σχολικής Εφορείας, Πράξεις Εφορείας μαθητικού συσσιτίου, Εμβολιασμοί, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Βιβλία τάξεως, Διδαχθείσα Ύλη, Βιβλία Βιβλιοθήκης, Περιουσίας, Βιβλιάρια Τραπέζης, Σφραγίδες

Δημοτικό Σχολείο Αϊδινίου

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Καλών Νερών

 • GR GRGSA-MAG EDU50
 • Αρχείο
 • 1928-1983

Γενικοί Έλεγχοι, Βιβλίο Μητρώου και Προόδου μαθητών, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων Διευθυντή, Πράξεων Διδασκόντων, Διδαχθείσης Ύλης, Ιστορίας Σχολείου, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Φάκελοι σχολείου

Δημοτικό Σχολείο Καλών Νερών

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κονταρόλακα

 • GR GRGSA-MAG EDU69.1
 • Αρχείο
 • 1966-1996

Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Ημερήσιου Ελέγχου, Βιβλιοθήκης, Ιστορίας σχολείου, Εμβολιασμού, Λοιμωδών Νόσων, Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, βιβλία και έγγραφα Σχολικής Εφορείας-Σχολικού Ταμείου, Φάκελοι σχολείου (Διαταγές, Αλληλογραφία, Ατομικά δελτία υγείας, Πιστοποιητικά απορίας, Απολογισμοί κ.ά.), σφραγίδες, βιβλίο Πράξεων Ερανικής Επιτροπής ανεγέρσεως ναού Αγ. Γεωργίου

Δημοτικό Σχολείο Κονταρόλακα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Κονταρόλακα

 • GR GRGSA-MAG EDU69.3
 • Αρχείο
 • 1971-1990

Βιβλίο Μητρώου Προσωπικού, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Φάκελος με Φύλλα Ελέγχου μαθητή

Δημοτικό Σχολείο Κονταρόλακα

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Μακρυρράχης

 • GR GRGSA-MAG EDU71
 • Αρχείο
 • 1955-1998

Βιβλία Μητρώου Προσωπικού, Ταμείου, Φάκελοι σχολείου (Εγκύκλιοι, Αλληλογραφία, Τίτλοι σπουδών, Απολογισμοί)

Δημοτικό Σχολείο Μακρυρράχης

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας (Δαουτζάς)

 • GR GRGSA-MAG EDU29.1
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Διδαχθείσης Ύλης, Περιουσίας Σχολείου, Ημερολόγιο Σχολικού Κήπου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Σχολείου και Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής

Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Πέρδικας (Δαουτζάς)

 • GR GRGSA-MAG EDU29.2
 • Αρχείο
 • 1950-1979

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Διδαχθείσης Ύλης, Περιουσίας Σχολείου, Ημερολόγιο Σχολικού Κήπου, Βιβλία Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Σχολείου και Σχολικής Εφορείας/Επιτροπής

Δημοτικό Σχολείο Πέρδικας

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Παιδόπολης "Αγία Σοφία" Αγριάς Βόλου

 • GR GRGSA-MAG EDU147
 • Αρχείο
 • 1948-1999

Εισερχόμενα, Σχολική Εφορεία, Ενδεικτικά Δημοτικού Σχολείου, Τίτλοι Εγγραφής, Πιστοποιητικά-Βεβαιώσεις Εγκεκριμένων Πράξεων (Χρήσις) , Λειτουργία - Σχολικό Πρόγραμμα, Ενδεικτικά - Μετεγγραφές - Τίτλοι Σπουδών, Πίνακας γενικών αποτελεσμάτων, Αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών σπουδής, Συνοπτική έκθεση λειτουργίας, Αποδεικτικά μετεγγραφής μαθητών, Πιστοποιητικά, Εγκύκλιοι επιθεωρητού, Βιβλία Συνεδριάσεως προσωπικού, Παρουσίας προσωπικού, Διδαχθείσας Ύλης, Πρωρόκολλο Αλληλογραφίας, Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραμμα, Απουσιολόγια

Παιδόπολη Αγριάς Βόλου «Αγία Σοφία», Δημοτικό Σχολείο

Αρχείο Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών

 • GR GRGSA-MAG EDU134
 • Αρχείο
 • 1929-2004

Φάκελος Διευθυντού: Διαταγές, υποδείγματα, Στοιχεία Δημοπρασίας και Δικαστηρίου, Εγκύκλιοι - Διαταγές Επιθεωρητού, Εγκύκλιοι Συλλόγου, Σχολικόν Ταμείον Μικροθηβών – Απολογισμός, Απολογισμοί Διάφοροι, Αποδείξεις - Τιμολόγια - Αντίγραφα βιβλιαρίων καταθέσεως, Στοιχεία Διδακτηρίου, Προαύλιου και Σχολικού Κήπου,
Φάκελος Αρχείου Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου
Φύλλα Ελέγχων Μαθητών Τάξεων, Ημερήσιος Έλεγχος, Δελτία Ατομικότητας Μαθητών Τάξεων, Ενδεικτικά και Πιστοποιητικά Εγγραφής,Τίτλοι Εγγραφής, Πιστοποιητικά, Αποδεικτικά, Σχολικός Συνεταιρισμός (Αποδείξεις, Αιτήσεις, Ερωτηματολόγια, Αποφάσεις), Αρχείο Εφημερίδας "Μαθητική Φωνή", Διαταγαί Νομαρχίας, Διαταγαί Ανωτέρων Αρχών (Υπουργείο), Εγκύκλιοι - Διαταγαί Επιθεωρητού, Εξερχόμενα Έγγραφα, Εισερχόμενα Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Περιουσίας Δημοτικού Σχολείου Μικροθηβών, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Διδαχθείσα Ύλη, Οικονομικά Στοιχεία, Σφραγίδες, Φωτογραφίες

Δημοτικό Σχολείο Μικροθηβών

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Άλλης Μεριάς

 • GR GRGSA-MAG EDU35
 • Αρχείο
 • 1925-1968

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Εμβολιασμών, Υγιεινής, Νοσηρότητας, Ιστορίας Σχολείου, Υλικού, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι Εγκυκλίων Επιθεωρητού, Εισερχόμενης και Εξερχόμενης Αλληλογραφίας, Απολογισμών, Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Άλλης Μεριάς

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου

 • GR GRGSA-MAG EDU53.1
 • Αρχείο
 • 1909-1979

Βιβλία Πράξεων Διδασκόντων, Παρουσίας Προσωπικού, Επιθεωρήσεων, Διδαχθείσης Ύλης, Ατομικότητος μαθητών, Υγιεινής καταστάσεως μαθητών, Δαμαλισμού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Υλικού, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου (Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί, Αλληλογραφία)

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Κουκουράβας

 • GR GRGSA-MAG EDU95
 • Αρχείο
 • 1923-1963

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερήσιος έλεγχος μαθητών, Πράξεις Σχολικής Εφορείας, Πράξεων Σχολικού Ταμείου, Πιστοποιητικών Σπουδής, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Τίτλοι Σπουδών, Τίτλοι Εγγραφής, Απολογισμοί

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Κουκουράβας

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Ξινόβρυσης Αργαλαστής

 • GR GRGSA-MAG EDU85
 • Αρχείο
 • 1919-1973

Βιβλία Διδαχθείσης ύλης, Ημερήσιου Ελέγχου, Πράξεων και Αποφάσεων Σχολικής Επιτροπής, Φάκελοι Δελτίων ατομικότητος μαθητών, Φάκελοι σχολείου, Έντυπα, σχολικά εγχειρίδια

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Ξινόβρυσης Αργαλαστής

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Τρικερίου

 • GR GRGSA-MAG EDU77
 • Αρχείο
 • 1966-1981

Γενικός Έλεγχος, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Μητρώου και Προόδου μαθητών, Βιβλία Διδαχθείσης ύλης, Περιουσίας, Βιβλιοθήκης, Υλικού, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Τρικερίου

Αρχείο Μικτού Δημοτικού Σχολείου Τρικερίου

 • GR GRGSA-MAG EDU74.1
 • Αρχείο
 • 1927-1997

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Μητρώου Προσωπικού, Βιβλιοθήκης, Νοσηρότητος μαθητών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Βιβλία Σχολικής Εφορείας, Φάκελοι σχολείου

Μικτό Δημοτικό Σχολείο Τρικερίου

Αρχείο Μονοθέσιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκάστρου

 • GR GRGSA-MAG EDU43
 • Αρχείο
 • 1964-1971

Βιβλίο Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διευθυντή, Διδαχθείσης Ύλης, Ημερήσιου Ελέγχου, Σχολιατρικών Επιθεωρήσεων, Αναλήψεων και Καταθέσεων, Δανεισμού Βιβλιοθήκης, Βιβλία Εφορείας Μαθητικού Συσσιτίου, Φάκελοι σχολείου.

Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Παλαιοκάστρου (Μαγνησία)

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βλασίου

 • GR GRGSA-MAG EDU55
 • Αρχείο
 • 1954-1975

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγιο, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλία Πράξεων Σχολικής Εφορείας, Ταμείου, Μητρώο Αγραμμάτων Αγίου Βλασίου, Φάκελοι Ενδεικτικών, Απολογισμών, Διαταγών

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αγίου Βλασίου

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Αλμυρού

 • GR GRGSA-MAG EDU31
 • Αρχείο
 • 1953-1974

Γενικοί Έλεγχοι, Μαθητολόγια, Βιβλία Πιστοποιητικών Σπουδής, Πράξεων Διδασκόντων, Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Βιβλίο Ημερήσιου Ελέγχου, Φάκελοι Τίτλων Σπουδών και Εγγραφής, Ενδεικτικών, Θεμάτων απολυτήριων εξετάσεων, Στατιστικών δελτίων

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού

Αρχείο Νυκτερινού Δημοτικού Σχολείου Νέας Αγχιάλου

 • GR GRGSA-MAG EDU148
 • Αρχείο
 • 1954-1972

Μαθητολόγια, Γενικοί Έλεγχοι, Πιστοποιητικά Σπουδών, Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, Ημερήσιοι Έλεγχοι, Διδαχθείσα ύλη, Πρακτικά και Αποφάσεις, Τιτλοι εγγραφής, Εισερχόμενα – Εξερχόμενα έγραφα

Νυκτερινό Δημοτικό Σχολείο Νέας Αγχιάλου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 101