Ιστορία, Τοπική - Σέρρες

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Ιστορία, Τοπική - Σέρρες

Equivalent terms

Ιστορία, Τοπική - Σέρρες

Σχετικοί όροι

Ιστορία, Τοπική - Σέρρες

255 Αρχειακή περιγραφή results for Ιστορία, Τοπική - Σέρρες

255 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 1ου Λυκείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU046.02
 • Αρχείο
 • 1943 - 1984

Βιβλία διδασκόμενης ύλης, βιβλία ταμείου (1957-1966), πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία βοηθητικού ελέγχου, ανεπίδοτους τίτλους (1943-44), κτηριολογικά θέματα, αλληλογραφία Συλλόγου Γονέων, πρακτικά εκπαιδευτικού συνεδρίου στις Σέρρες (1964).

1ο Γενικό Λύκειο Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.01
 • Αρχείο
 • 1948 - 1988

Φάκελοι διαταγών, αλληλογραφίας με κεντρικό κατάστημα βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλία ημερομισθίων, βιβλία βαθμολογίας καπνών.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Ένωσης Καπνοπαραγωγών Σερρών της Συνεταιριστικής Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ)

 • GR GRGSA-SER COL042.02
 • Αρχείο

Βιβλία ημερομισθίων καπνεργατών, οικονομικών στοιχείων εταιρίας, αποθήκευσης και αγοραπωλησιών καπνών, φάκελοι ισοζυγίων.

Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), Ένωση Καπνοπαραγωγών Σερρών

Αρχείο Αγρονομείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM107.01
 • Αρχείο
 • 1942 - 1983

Βιβλία-πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (1945-1961), διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας (1955-1961), μηνύσεων (1950-1967), δικασίμων (1946-1964), μητρώο καταδικαζομένων (1951-1966), ποινικού μητρώου (1945-1950), ανακοπών (1945-1955), ερήμην αποφάσεων προς ενέργειαν (1945-1955), αποφάσεων αποζημιώσεων (1945-1955), εκτελέσεως τελεσιδίκων αποφάσεων (1945-1955), υπαλληλικού προσωπικού (1945-1964), εγκυκλίων διαταγών (1945-1950), θεωρήσεων φύλλων πορείας (1957-1960), αντιμισθίας οργάνων (1945-1947), ενοικιαζομένων αγρών (1951-1952), περιοδειών αγροφυλάκων (1960-1962), περιοδειών αγρονόμου(1945-1964), περιοδειών αρχιφύλακος (1958-1960), πρακτικών και αποφάσεων αγρονομικού συμβουλίου (1945-1957), διαχειρίσεως και συλλήπτρων (1956-1957), βιβλιαρίων συμβάντων αγροφυλάκων (1982-83), εκπαιδεύσεως οργάνων (1945-1956). Φάκελοι φορολογικών καταλόγων (1947), παραπόνων πολιτών κατά οργάνων (1958), παρατηρήσεων- οδηγιών(1958), μηνύσεων (1958), υδρονομέων διαφόρων Κοινοτήτων (1942-1966), στατιστικών πινάκων (1958), πειθαρχικών διώξεων (1966-1979), στοιχείων παραληφθέντων ζώων-αναζητήσεως απολεσθέντων ζώων (1969), εμβολιασμών αγρίων δένδρων, δενδροφυτεύσεων (1965-1966), κοινής αλληλογραφίας (1958), εγκυκλίων διαταγών Νομάρχη (1953-1957).

Αγροφυλακή, Αγρονομείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Αθανασίου Αργυρού

 • GR GRGSA-SER COL094.01
 • Αρχείο
 • 1926 - 1927

Αλληλογραφία του ιδιαίτερου γραφείου του στο Υπουργείο Παιδείας.

Αργυρός, Αθανάσιος

Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου

 • GR GRGSA-SER COL005.04
 • Αρχείο
 • 1881

Ένα συμφωνητικό μεταξύ του εμπόρου των Σερρών Χατζηπασχάλη και των αδελφών Μαύρου για πώληση σ’ αυτούς 12 χιλιάδων οκάδων φλοιού δρυός βυρσοδεψικού.

Μαύρος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αλέξανδρου Μαύρου

 • GR GRGSA-SER COL005.03
 • Αρχείο
 • 1889

1 επιστολή του εμπόρου των Σερρών Ζιώγα προς Αλέξανδρο Μαύρο (Θεσσαλονίκη) σχετική με την ποιότητα των αποστελλόμενων δερμάτων.

Μαύρος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αλεξάνδρου Μαύρου

 • GR GRGSA-SER COL005.01
 • Αρχείο
 • 1880 - 1911

Εμπορική αλληλογραφία του οίκου των Αδελφών Μαύρου (έδρα: Θεσσαλονίκη) με εμπόρους των Σερρών, Μελενίκου, Ηράκλειας και Νιγρίτας.

Μαύρος, Αλέξανδρος

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Μαυροθάλασσας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM121.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 2008

Βιβλίο συμμοριτών (1962), βιβλό απαχθέντων ελληνοπαίδων (1952), βιβλίο ενσήμων, βιβλίο αυτοκινήτων, βιβλίο τροχοφόρων (1962), βιβλίο των εν εκτοπίσει και των υπό αστυνομικήν επιτήρησην ατόμων (1953), βιβλία υπηρεσίας, βιβλία αδικημάτων και συμβάντων και βιβλία αδειών ταφής νεκρών. Καταστάσεις αφαιρούμενα- παραδομένα όπλα, αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις, καταστάσεις αναγραφομένων κυνηγετικών όπλων.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Μαυροθάλασσας

Αρχείο Αστυνομικού Τμήματος Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM076.02
 • Αρχείο
 • 1944 - 1948

Φάκελοι: ατομικοί πολιτών, Γενικαί ενέργειαι κομμουνισμού επί πολιτικής γραμμής –καθηκόντων κατασταστικού Εθνικής Ασφάλειας, Περί παρακολουθήσεως υπόπτων εις την κρατικήν Ασφάλειαν προσώπων αντεθνικώς εργαζομένων και αναζητήσεις διωκομένων δι’ αντεθνικάς ενεργείας ατόμων, ενέργειαι ΚΚΕ, Πληροφορίαι περί εξακριβώσεως διαγωγής πολιτείας και κοινωνικών φρονημάτων ατόμων αιτούντων Δημοσίας κ.λ.π.θέσεις, Πληροφορίαι περί του ποιού και πολιτείας και φρονημάτων στρατευσίμων εφέδρων αξιωματικών και οπλιτών. Ατομικαί υποθέσεις κομμουνιστών δημοσίων οργάνων και δράσις αυτών, Περί ενεχομένων εις το στασιαστικόν κίνημα του 1944 και συνεργασθέντων μετά του εχθρού δημοσίων υπαλλήλων εν γένει και περί νομιμοφροσύνης αυτών. Απεργίαι διαδηλώσεις –συλλαλητήρια, Κατασκοπείας, Διάφορα σχέδια: χορήγηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων, άδειες εισόδου σε επιτηρούμενες ζώνες κ.λ.π., Ομογενείς διαβιούντες εις μη κομμουνιστικάς χώρας του εξωτερικού, Περί κατασχέσεως βουλγαρικών βιβλίων βουλγαρογραμμένων εν γένει αρχείου και εντύπου βουλγαρικού, Αυτονομιστική βουλγαρομακεδονικού κομιτάτου (με καταστάσεις ομηροπαθών), Περί των απαχθέντων υπό των Βουλγάρων Ελλήνων Ομήρων των εκ Γερμανίας επανερχομένων ομήρων εργατών και των καταφυγόντων εις όμορα κράτη, Όργανα βουλγαρικής προπαγάνδας (Οχράνα), Εγκληματίαι πολέμου και συγκεντρώσεις στοιχείων χαρακτηριστικών γεγονότων του τελευταίου πολέμου, Περί αιχμαλώτων και αυτομόλων πολέμου, Περί δημεύσεων των περιουσιών των συμμετεχόντων εις συμμοριακόν αγώνα και εν γένει εφαρμογής διατάξεων Μ ψηφίσματος, Βουλγαρική κατασκοπεία, Αλβανοί κατάσκοποι, Δραστηριότης Υπηρεσίας Πληροφοριών, Σπίτια Α. Μ. Βασιλίσσης, Ομογενείς διαβιούντες εις μη κομμουνιστικάς χώρας εξωτερικού, Παρακολούθησις αδειούχων στρατιωτών, Περί απαγορεύσεως λειτουργίας Ξένων Σχολών, Σοβιετική Υπηρεσία Πληροφοριών υπό τον τίτλο “Τεχνική Υπηρεσία”, Περί μεταφοράς όπλων εις Αθήνας υπό του ΚΚΕ δια την ΟΥΝΡΑ, Ατομικοί φάκελοι φυγοδίκων και φυγοποίνων, Αναζητήσεις εξαφανισθέντων ατόμων, κλοπές.
Βιβλία: Πρωτοκόλλων, ασθενών Υπαξ/κων και Χωρ/κων, των υπό αστυνομικών επιτήρησην τελουμένων ατόμων, συλληφθέντων και κρατουμένων , Τακτικών και Εκτάκτων Επιθεωρήσεων, συσσιτίου και μισθοδοσίας , ανυπότακτων , ενταλμάτων προσωπικής κρατήσεως, Συμμοριτών, απαχθέντων ελληνοπαίδων, Δημοσίων υπαλλήλων, υπηρεσίας, Απολογιστικά περιοχών, Αδικημάτων και Συμβάντων.
Γενικό Αλφαβητικό Ευρετήριο Πολιτικής Αμύνης (Φυλλίδος), Συγκρότηση και Οργάνωση Μονάδας Υπαίθρου, Γενικό Ονομαστικό Ευρετήριο Πολιτικής Αμύνης.

Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών, Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ζίχνης

Αρχείο Γενικού Λυκείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU067.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1986

4 βιβλία μισθοδοσίας καθηγητών (1925-1967), ατομικοί φάκελοι καθηγητών Ημιγυμνασίου Νιγρίτας (1925-1943), άδειες, υπηρεσιακές μεταβολές, οικονομικά θέματα (1925-1947). Το νεότερο αρχείο (1967-1986) περιλαμβάνει σχέδια εγγράφων καθώς και έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Γενικό Λύκειο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Γεωργίου Γκουρομίχου

 • GR GRGSA-SER COL010.03
 • Αρχείο
 • 1938 - 1940

Πρακτικά δύο τοπικών εκπαιδευτικών συνεδρίων, χειρόγραφα (16 σελ.) και δακτυλόγραφα (6 σσ.) (χρον.: 1938) και αναφορά για την κατάσταση των Δημοτικών σχολείων της Βισαλτίας (11σελ., δακτ.,χρον.1940).

Γκουρομίχος, Γεώργιος

Αρχείο Γεωργίου Μόσχου

 • GR GRGSA-SER COL039.01
 • Αρχείο
 • 1932 - 1976

Βιβλία, ημερολόγια, καταστάσεις προσφύγων Σερρών (1943-44), φωτογραφίες, 1 σκίτσο, 1 προσωπογραφία, φύλλα τοπικών εφημερίδων (1956-1958), φάκελοι δικογραφιών, φάκελοι δικογραφιών 3 στρατοδικείων και 5 ποινικών υποθέσεων κατοχής, αλληλογραφία με Εβραίους των Σερρών για την τύχη των περιουσιών τους (1952-1969), φάκελος βουλευτικής σύνταξης (1950-1955), φάκελοι προσωπικών υποθέσεων και αλληλογραφίας, φάκελοι δημοτικών εκλογών 1951 και 1959, εκλογικά έντυπα (αφίσες, ψηφοδέλτια, προγράμματα, αποτελέσματα). Οικογενειακές φωτογραφίες (1920-1940).

Μόσχος, Γεώργιος

Αρχείο Δήμου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER MUN003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1938

Εκλογικοί κατάλογοι κοινότητας Σιδηροκάστρου και έγγραφα εκλογών του 1934 και δημοψηφίσματος για την επαναφορά της βασιλείας του 1935. Κατάλογος Συνεταιρισμών Σιντικής 1938.

Δήμος Σιδηροκάστρου

Αρχείο Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου

 • GR GRGSA-SER COL146.01
 • Αρχείο
 • 1931 - 1946, 1954 - 1998

Νομικό αρχείο με φακέλους υποθέσεων. Πολιτικό αρχείο με τοπογραφικά σχέδια, χάρτες, έντυπα, φύλλα εφημερίδων και αποκόμματα εφημερίδων, ψηφοδέλτια και έντυπα προεκλογικών διακηρύξεων, ομιλίες και φάκελοι υποθέσεων της πόλης των Σερρών (αυτοκινητοδρόμιο, οδικής κυκλοφορίας, δημοτικού ξενοδοχείου, αεροδρομίου, δενδροφυτεύσεων, συνοικίας Ρομά, πολεοδομικά θέματα κλπ).

Ανδρέου, Ανδρέας

Αρχείο Δημητρίου Τσιότρα

 • GR GRGSA-SER COL061.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1958

Εμπορική αλληλογραφία. Συγκεντρωτικές καταστάσεις παραγωγών του νομού.

Τσιότρας, Δημήτριος

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου Άνω Βροντούς Σερρών

 • GR GRGSA-SER EDU071.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1977

Μαθητολόγιο (1944-48), μαθητολόγιο Νυκτερινής Σχολής, βιβλίο συσσιτίων, βιβλία μητρώο προσωπικού, βιβλία βιβλιοθήκης, βιβλία πρωτόκολλα αλληλογραφίας. Τίτλοι σπουδών, προϋπολογισμοί -απολογισμοί, έγγραφα υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Δημοτικό Σχολείο Άνω Βροντούς Σερρών

Αρχείο Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1996

Μητρώα Αρρένων όλων των Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Σερρών [Σε ορισμένα καταχωρίζονται γεννηθέντες ακόμη και το 1830]. Δημοτολόγια των περισσότερων των Δήμων και Κοινοτήτων [τα παλιότερα αυτά του Δήμου Σερρών είναι του 1934]. Βιβλία διορθώσεων και αλλαγών επωνύμων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Επαρχείου Σιντικής, άδειες πώλησης τσιγάρων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM029.02
 • Αρχείο
 • 1951 - 2001

Γενική αλληλογραφία, στατιστικά στοιχεία γεωργικών μηχανημάτων, τεχνικές εκθέσεις. Εκθέσεις πεπραγμένων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων

Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM019.03
 • Αρχείο
 • 1952 -2002

Αλληλογραφία της Διεύθυνσης με όλους τους Δήμους και Κοινότητες του νομού(1960-1980). Εμπιστευτική αλληλογραφία (20 φάκ., 1952-1974). Φάκελοι δημοτικών, βουλευτικών και ευρωβουλευτικών εκλογών (1978-1989) Εκλογικοί κατάλογοι. Σύσταση Δήμων και Κοινοτήτων-Μεταβολές. Δημόσια έργα. Βιβλία μισθωμάτων.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM019.04
 • Αρχείο
 • 1927, 1956 - 1983

Φάκελοι παλιών κοινοταρχών και γραμματέων Κοινοτήτων, εκθέσεις πεπραγμένων διευθυντών Εσωτερικών, εκθέσεις πεπραγμένων του Νομάρχη Σερρών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM019.02
 • Αρχείο
 • 1944 - 1979, 1989

Ετήσιες εκθέσεις Νομάρχη προς Υπουργείο Εσωτερικών, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, ευρετήρια αλληλογραφίας, εγκύκλιοι Νομαρχίας, βιβλία εγκυκλίων Νομαρχίας, πρωτόκολλα αλληλογραφίας Επαρχείου Σιντικής, βιβλία πρακτικών Επαρχιακού Συμβουλίου Σερρών, βιβλίο Σωματείων-Ιδρυμάτων, λειτουργία κινηματογράφων, έγγραφα Γραφείου Τύπου Νομαρχίας, αρχαιότητες –αρχαιολογικές ανασκαφές, έγγραφα υπουργείου Συγκοινωνιών-άδειες, σχέδια πόλεων, αστική και δημοτική κατάσταση πολιτών (ιθαγένεια), ανδριάντες, εκθέσεις - υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλων, λατομεία, συλλαλητήρια.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM019.01
 • Αρχείο
 • 1951 - 1993

Σύμμεικτο αρχείο. Περιλαμβάνει 14 βιβλία μεταξύ των οποίων μητρώο κοινοτικών υπαλλήλων και παρακολούθησης εκποίησης κοινοτικών κτημάτων. Δύο(2) χάρτες ορίων Νομού Σερρών και Δράμας, διαστάσεων:39Χ30 εκ., κλίμακας 1:100.000. Έγγραφα σχετικά με τα διοικητικά όρια κοινοτήτων. Αλληλογραφία γραφείου Νομάρχη(1988-1993).

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.06
 • Αρχείο
 • 1984 - 1989

Πρακτικά και αποφάσεις Επιτροπής του άρθρου 9 Ν.379/1983 για αναγνώριση ιδιότητας του αγωνιστή Εθνικής Αντίστασης σε ιδιώτες.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.05
 • Αρχείο
 • 1950 - 2005

Αιτήσεις αγωνιστών εθνικής αντίστασης, συγκρότηση επιτροπών, πρακτικά επιτροπών, απονομή μεταλλίων, ενστάσεις – απορρίψεις, φάκελοι διωχθέντων επί Δικτατορίας, φάκελος έγκλειστων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.04
 • Αρχείο
 • 1940 - 1943, 1960 - 2005

Φάκελοι Εθνική Αντίσταση: Ενστάσεις, ΕΔΕ υποθέσεων ή μη χορήγηση σύνταξης Εθνικής Αντίστασης. Παλαιά έγγραφα Συλλόγων, μεταξύ άλλων Θυμάτων 1941-44 Φιλοπτώχου αδελφότητος Γαζώρου «Η Αγία Φιλοθέη». Φάκελοι σωματείων - συλλόγων και φάκελοι αλληλογραφίας. Φάκελοι Πανελλήνιου Σύνδεσμου Πολεμιστών Οχυρών Μακεδονίας Θράκης, της Ένωσις Επαναπατρισθέντων Πολιτικών Προσφύγων και του Συλλόγου Θυμάτων 300 φονευθέντων υπό των Βουλγάρων στο 4οχλμ. Σερρών – Βροντούς.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Εθνικής Αντίστασης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Νομαρχίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM075.02
 • Αρχείο
 • 1984 - 2006

Αλληλογραφία - ανεπίδοτοι έπαινοι σε δικαιούχους-μετάλλια Εθνικής Αντίστασης. Αιτήσεις - δικαιολογητικά αναγνώρισης Εθνικής Αντίστασης. Πρακτικά και δικαιολογητικά αγωνιστών.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αρχείο Εθνικοθρησκευτικού Συλλόγου Σερρών «Η Αναγέννησις»

 • GR GRGSA-SER COL101.01
 • Αρχείο
 • 1928 - 1998

Βιβλία οικονομικής διαχείρισης, βιβλία πρωτοκόλλου, βιβλία πράξεων ελεγκτικής επιτροπής και βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων, φωτογραφίες και έγγραφα (επιστολές, κατάλογοι τηλεφώνων, ευρετήρια κλπ).

Εθνικοθρησκευτικός Σύλλογος Σερρών "Η Αναγέννησις"

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Αρρένων Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER ADM031.01
 • Αρχείο
 • 1940 - 1986

Πρακτικά συνεδριάσεων, βιβλία προσκλήσεων Δ.Σ., μητρώα ορφανών, παρουσίας προσωπικού, πρωτόκολλα αλληλογραφίας,
μισθολογικά μητρώα, βιβλία ταμείου, υλικών, καθολικά χρηματικής διαχείρισης, γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, ιματισμού και υποδήσεως, επίπλων και σκευών, συσσιτούντων, ατομικοί φάκελοι ορφανών, εισερχόμενα εξερχόμενα έγγραφα, εγκύκλιοι, στατιστικά δελτία, απολογισμοί.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Σιδηροκάστρου

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 2003

Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Μισθολογικό μητρώο, Φάκελος αλληλογραφίας, γενικές διαταγές.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1990

Μητρώο ορφανών, πρακτικά Δ.Σ., πρωτόκολλα αλληλογραφίας, γενική αλληλογραφία, οικονομικοί απολογισμοί, βιβλία υλικού, φάκελοι κτηρίου, φωτογραφίες από τις δραστηριότητες του Ορφανοτροφείου.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αρχείο Εθνικού Ορφανοτροφείου Θηλέων Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM053.04
 • Αρχείο
 • 1955 - 2002

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, καθολικά οικονομικής διαχείρισης, βιβλία συσσιτούντων μαθητριών, εγκύκλιες διαταγές, κοινή αλληλογραφία, φάκελοι προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης, ατομικοί φάκελοι τροφίμων.

Εθνικό Ορφανοτροφείο Θηλέων Νομού Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1968

Ευρετήριο [αλφαβητικό] ετών 1945-1948, Βιβλία μηνύσεων από 1-862 ετών 1945-1950. Τεύχη συρραμμένα με σπάγκο Βουλευμάτων Δωσιλόγων, βιβλία εισερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου από 15-9-45 έως 18-8-1952 και από 26-8-52 έως 14-10-1968. Βιβλίον μερίδων προανακριτικών υπαλλήλων Σιντικής-Ζίχνης Πορροϊων διάφοροι υπάλληλοι έτους 1945, Βιβλίον προτάσεων αναγκαστικού νόμου 533/45, Βιβλίον φυγόποινων δωσιλόγων από 20-2-46 έως 12-7-1949, Βιβλίον λιπομαρτύρων-λιπενόρκων εις Δικαστήριον από 7-5-46 έως 14-9-1953, Βιβλίον υποδίκων από 13-10-45 ως 16-4-1949, Πινάκιον Ειδικού Δικαστηρίου ετών 1946-1949, Πινάκιον δικασίμων ειδικού Δικαστηρίου Σερρών από 26-11-45 ως 29-8-1947. Δικογραφίες Δωσίλογων με α/α 1-150, 201-240, 301-490 έτους 1946, με α/α 1-300 έτους 1947, με α/α 1-2 έτους 1951, χωρίς α/α ετών 1952-1953, με α/α 1 έτους 1956 και χωρίς α/α έτους 1963.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.02
 • Αρχείο
 • 1946 - 1971

Φάκελοι με Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-14) έτους 1946, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:101-130) έτους 1947, Δικογραφίες δωσιλόγων ετών 1952 & 1962, Φάκελος Φυγόδικοι, Δωσίλογοι, Εντάλματα ξένων αρχών ετών 1961-66, φάκελοι Βουλεύματα δωσιλόγων (α/α:51-151) έτους 1946, με α/α:101-250, 301-324 έτους 1947, Φάκελος Αποφάσεις δωσιλόγων ετών 1948,1949 &1950, Βιβλίον εξερχομένων εγγράφων Ειδικού Δικαστηρίου 20-9-1945 έως 29-8-1971, Δικογραφίες δωσιλόγων (α/α:1-24) έτους 1950, με α/α:1-45 έτους 1948 και με α/α:32-42 έτους 1949.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.03
 • Αρχείο
 • 1945 - 1953

Βιβλία του Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών με τις εξής εξωτερικές ενδείξεις: 1ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 1-200, χρονολ.: 1946, 2ο. Πρακτικά δωσιλόγων 1-200, χρονολ. 1946, 3ο. Αποφάσεις δωσιλόγων 201-490, χρονολ.: 1946, 4ο. Πρακτικά δωσιλόγων 201-490, 1946 5ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1945-1948, 6ο. Πρακτικά και αποφάσεις δωσιλόγων 1949-53.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειδικού Δικαστηρίου Δωσιλόγων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS007.04
 • Αρχείο
 • 1945 - 1948, 1971

Βιβλίο εισερχομένων-Εξερχομένων: από α/α: 1/22-5-1945 ως 376/12-9-1945 και α/α:1-3/7-11-1945 και α/α: 1-4/28-11-1945, Έτος 1946, α/α:1/5-1-1946 ως 14/9-2-1946.
Βιβλίον ωρίμων δικογραφιών Ειδικού Δικαστηρίου Σερρών: από α/α:1/14-5-1946 ως 439/ 12ος 1946 και από α/α: 440/1947 ως 460/1947, Έτος 1948, από α/α:1 ως 8.

Ειδικό Δικαστήριο Δωσιλόγων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ν. Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS005.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1994

Βιβλία μικροδιαφορών Συνεταιρισμών, Βιβλία ενταλμένων πληρωμής Συνεταιρισμών, Βιβλία πρακτικών Διοίκησης Συνεταιρισμών, Βιβλία αγορών διαχείρισης Συνεταιρισμών, Βιβλία συνεταίρων Συνεταιρισμών, Καθολικόν Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1959-1969 και Ημερολόγιον Γ.Π. Συν/σμού Δραβήσκου «Η Θράκη» ετών 1961-1972. Τόμοι σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις , Πρακτικά και Αποφάσεις μονομελούς και βιβλία πρωτοκόλλου ψηφοφορίας περιοχών Ν. Σερρών.

Ειρηνοδικείο Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS012.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1985

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη (1913-1950), διοικητικές αποφάσεις, εφέσεις, ανακοπές, αποφάσεις-μικροδιαφορών Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1930-1939), πρακτικά εργατικών υποθέσεων, αποφάσεις εργατικών διαφορών. Αποφάσεις και πρακτικά Πταισματοδικείου Νιγρίτας (1933-1979), πρακτικά και αποφάσεις Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νιγρίτας (1930-1980), αλλαγές διοικητικών ορίων (1936-1967), αποφάσεις συνταξιοδότησης Ο.Γ.Α. (1962-1985), απόγραφα δικηγόρων (1920- 1980).

Ειρηνοδικείο Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.02
 • Αρχείο
 • 1948 - 1976

Δικογραφίες έτους 1949, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Πρακτικών και Αποφάσεων ετών 1949-1960, τεύχη σταχωμένων εγγράφων Εκθέσεις και Πράξεις ετών 1948-1968 & Πρακτικά και αποφάσεις ετών 1961-1968.
Φάκελοι εκλογικών εγγράφων και καταλόγων, φάκελος δελτίων Αμερικανικής βοήθειας, φάκελοι Προϊσταμένης Αρχής.
Βιβλίο ποινικών αποφάσεων, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλίο (τετράδιο) αδειών προσωπικού, βιβλία εκθέσεων Αναχωρήσεως και επανόδου και βιβλίο εισπράξεων υπέρ του δημοσίου έτους 1955.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ποροΐων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS014.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 2001

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλίο Ωσεί παρόντων καταδικασθέντων κατηγορουμένων, βιβλίο Ποινικών Αποληψίμων Βεβαιωθέντων Πταισματοδικείο τόμος Β΄, βιβλίο Περαιωμένων Προανακριτικών Παραγγελιών.
Φάκελος Ταμείου Συντάξεως Νομικών και ΤΑΚΕ έτους 1947-1955, φάκελοι εγγράφων και αποφάσεων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων και ακρίδων έτους 1952-1958, Φάκελος καταλόγων περί καταπολεμήσεως των αρουραίων ετών 1949-1956, φάκελοι Εγκύκλιοι Υπουργείου και έγγραφα εσωτερικών ετών 1947-1950, φάκελος Εγκύκλιοι περί εκτάκτου αναθεωρήσεως εκλογικών καταλόγων ανδρών και γυναικών ετών 1949-1951, Φάκελος Εγγράφων και παραγγελιών αντιγραφοσήμου έτος 1951, Φάκελος Εγκυκλίων Ταμείου Ανεγέρσεως Δικαστικών Μεγάρων έτος 1950, Φάκελος Αρχείον Ταμείου Νομικών έτος 1948, Φάκελος Διαφόρων εγγράφων Προέδρου Πρωτοδικών ετών 1952-1959.

Ειρηνοδικείο Ποροΐων Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS013.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1975

Φάκελοι Πράξεις εκθέσεις, φάκελοι πλειστηριασμών.
Βιβλία Υγειονομικού Συνεταιρισμού Ροδολίβους «Ευαγγελισμός» (ιατρικής περίθαλψης/εισφορές, Μητρώο συνεταίρων, Συν/κών μερίδων, Καθολικά Ημερολόγια, Ημερολόγιο Απογραφών, Τρεχούμενοι λογαριασμοί, χορηγούμενων πιστώσεων, κερδοζημιών, καταθέσεων, ταμείου, Γραμμάτια Εισπράξεων και Αλφαβητικό Ευρετήριο).
Υποαρχείο με βιβλία Γ.Π.Σ. Ν.Φυλής ετών 1953 έως 1975 (Πρακτικών Εποπτικού Συμβουλίου, Ημερολόγιον, Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, Μητρώον Συνεταίρων και οικονομικά βιβλία).
Υποαρχείο έτους 1962 θεριζοαλωνιστικού συγκροτήματος Ευστράτιος κ Γεώργιος Στράτης (βιβλίο αροθέντων και βιβλίο Εσόδων - Εξόδων).

Ειρηνοδικείο Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1987

Τεύχη σταχωμένων εγγράφων πολιτικών Πρακτικών, σταχωμένα Βουλγαρικά έγγραφα με σπάγκο και εξώφυλλα με τίτλο Διαγραφείσαι Μικροδιαφοραί, τόμοι Αποφάσεων Μικροδιαφορών. Τεύχη πρακτικών συμβιβασμών επί μικροδιαφορών και έγγραφα Εκθέσεων πρακτικών αγωγής Μικροδιαφορών, εκλογικοί κατάλογοι ανδρών Ζευγολατιού έτους 1974, κατάλογοι εφορευτικής επιτροπής εκλογών 29-10-1961, βιβλία πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεως συνταξιοδότησης αγροτών έτους και έγγραφα Καταστατικών – Ισολογισμών Τραπεζών – Συνεταιρισμών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.01
 • Αρχείο
 • 1913 - 1914

Δηλώσεις προτίμησης Ελληνικής από Οθωμανική υπηκοότητα δύο κατοίκων των Σερρών, πρώην κατοίκων Διδυμότειχου και Αίνου Θράκης αντίστοιχα.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS003.02
 • Αρχείο
 • 1928 - 1989

Εκθέσεις και πράξεις Ειρηνοδίκη, διαταγές πληρωμής, προγράμματα πλειστηριασμών, μητρώα, πρωτόκολλα, καθολικά διαχείρισης, καταστατικά και αλληλογραφία συνεταιρισμών Σερρών, σχετικά δικογραφιών.

Ειρηνοδικείο Σερρών

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.02
 • Αρχείο
 • 1929, 1945 - 1981

Βιβλία Εκθέσεων και Πράξεων, βιβλία Προανακριτικών παραγγελιών πρωτοεισακτέων, Βιβλίο Ανακοπών κατά Ποινικών Αποφάσεων Μονομελούς, Βιβλία Αποφάσεων Γραμματίων, βιβλία Πρωτοκόλλου Αλληλογραφίας. Βιβλίο Ταμείο Συντάξεων Νομικών, Βιβλίο Εκθέσεων του Δικ. Κλητήρος Αθανασίου Παύλου Κανιόπουλου, Τεύχη δικογράφων και εκθέσεων Μικροδιαφορών.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Ειρηνοδικείου Σιδηροκάστρου

 • GR GRGSA-SER JUS002.03
 • Αρχείο
 • 1944 - 1970

Έγγραφα Εκθέσεων και πράξεων από το 1946 έως το 1970, έγγραφα πρακτικών πταισματοδικείου Σιντικής του 1951, αποφάσεις πταισματοδικείου Σιντικής( 1945-1946), αιτήσεις προς υποθηκοφυλάκιο Σιντικής και εκθέσεις περιουσιακών καταστάσεων (1947-1950), αποτελέσματα και ψηφοδέλτια δημοψηφίσματος υπερ Βασιλείας το 1946, έγγραφα Οικονομικής Εφορίας (1945-1952) και 1 τετράδιο με τίτλο «Πίνακες Εκτελεστοί Δικηγόρων και Δικαστικών Κλητήρων» του 1952.

Ειρηνοδικείο Σιδηροκάστρου

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.01
 • Αρχείο
 • 1983 - 1988

Φάκελοι με Υποθέσεις άρθρου 43 Κ.Π.Δ. (32 υποθέσεις) έτους 1982, με υποθέσεις Διόρθωσης Επωνύμου ετών 1983-1988 και 1 φάκελος με τίτλο «Αγνώστων» έτους 1983.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1987

1 Βιβλίο κατηγορουμένων. Το β΄μέρος χρησιμοποιείται ως πρωτόκολλο αλληλογραφίας για εγκλήματα πολέμου κατοχικών αρχών με Ελληνικό Γραφείο Εγκλημάτων Πολέμου ετών 1947-1948. Βιβλία φυγόδικων ετών 1945-1948, βιβλία Αλφαβητικά ευρετήρια υποδίκων ετών 1945-1946.
Φάκελοι κατασχέσεων περιουσιών «των συμμετεχόντων εκουσίως εις τον συμμοριακόν αγώνα». Ονομαστικές καταστάσεις με εντάλματα και κατασχετήρια, καθώς και φυγοδίκων "ων αγνοείται ο τόπος της διαμονής των και υπάρχουν υπόνοιες διαφυγής εις το εξωτερικόν". Κατάσταση «συμμοριτών» που προτάθηκε η δήμευση των περιουσιών τους της 25/01/1950. Τρεις αποφάσεις εκτάκτου Στρατοδικείου Σερρών και 2 καταστάσεις (112 και 125 ονόματα) «συμμοριτών» από 18-03-1948 ως 10-11-48. Έντυπα αιτήσεων Εισαγγελίας επιβολής δήμευσης περιουσίας χωρίς χρονολογική σήμανση.
Φάκελοι εκλογικών καταλόγων και φάκελοι δικογραφιών.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.03
 • Αρχείο
 • 1968, 1985 - 2004

Φάκελοι ετών 1985-2002: Αλληλογραφίας Υπουργείου Δικαιοσύνης Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Αντίγραφα Αναφορών προς Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, Εισερχόμενα Εισαγγελικών Εφετών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Εμπιστευτικά-Αλληλογραφίες (Αρείου Πάγου, Εφετείου, Ειδικού Δικαστηρίου, Αναφορές Εισαγγελέα, Γνωστοποίηση για Δημοσίους Υπαλλήλους), Πειστήρια –Πιστοποιητικά Βουλεύματος και Αντίγραφα Αλληλογραφίας.
Βιβλία Πρωτοκόλλων διεκπεραίωσης απλής αλληλογραφίας Εισαγγελίας Σερρών ετών 1989-1993.
Έγγραφα για το δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου του 1968.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS009.04
 • Αρχείο
 • 1958, 1963 - 1995, 2000

Βιβλία Ευρετήρια Μηνύσεων (ανά κατηγορία, γενικά, λαθρεμπορίας, δημοσίων υπαλλήλων και δασικών αδικημάτων), βιβλία Μηνύσεων Εισαγγελίας ετών 1945-1951, βιβλία δικογραφιών, βιβλία Ανακριτών, βιβλία Φυγοδίκων- Φυγόποινων- Λιπενόρκων –Υποδίκων ετών 1945-1960, βιβλία Ποινικού Μητρώου (Πρωτόκολλα, Ευρετήρια, Αλληλογραφία, Αποσπασμάτων, Δελτίων) ετών 1945-1982.
Έγγραφα αποτελεσμάτων δίκης, έγγραφα της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής και μία ονομαστική κατάστασή καταδιωκομένων Ροδολίβους (ετών 1944, 1966), έγγραφα ομιλιών, έγγραφα δικογραφιών, έγγραφα ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη και προστασίας φύλαξης προσώπων.

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών

Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας

 • GR GRGSA-SER COL071.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1954

Επιστολικό δελτάριο, ατομικό βιβλιάριο Συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων : «Η Αλληλεγγύη», (1921), Τετράδιο Ομήρων Βουλγαρίας Ροδολίβους (1954), Εθνικόν Σωματείον Ομήρων Βουλγαρίας Νομού Σερρών. Εξουσιοδότηση είσπραξης συνδρομών, Σύλλογος Ομήρων Βουλγαρίας Νομού Σερρών. Αναζήτηση στοιχείων Ομηροπαθών, καταστάσεις των ανδρών που υπηρέτησαν εις τα Τάγματα Εργασίας, πρακτικό συσκέψεως αντιπροσώπων των Συλλόγων Ομήρων Βουλγαρίας 1941-1944 Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θέμα: Αποζημιώσεις

Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ομηροπαθών Βουλγαρίας

Αρχείο Ενώσεων και Συνδέσμων Ομηροπαθών Βουλγαρίας

 • GR GRGSA-SER COL071.02
 • Αρχείο
 • 1929

Έντυπα και ευχετήριο Δ.Σ. Συνδέσμου Ελλήνων Ομήρων Σερρών «Η Αλληλεγγύη», πρόσκληση συγκέντρωσης, 2 φ. εφημερίδας Σερρών: «Ομήρων Αγών».

Ενώσεις και Σύνδεσμοι Ομηροπαθών Βουλγαρίας

Αρχείο επιχειρήσεων αδελφών Μαρτίνοβιτς

 • GR GRGSA-SER COL050.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1966

Σχέδια οικημάτων ιδιωτικών και δημόσιων, οικονομικά στοιχεία επισκευών, βιβλία και έγγραφα εκκοκκιστηρίου.

Επιχειρήσεις αδελφών Μαρτίνοβιτς

Αρχείο Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS010.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1992

Βιβλιάρια Στελέχη γραμματίων είσπραξης, φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελος εξερχόμενα, φάκελος εισερχόμενα, φάκελος Κλείσιμο Βιβλίων και φάκελος Προϋπολογισμού.

Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Σερρών

Αρχείο Εταιρίας Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη

 • GR GRGSA-SER COL006.01
 • Αρχείο
 • 1935 - 1938

Εμπορική αλληλογραφία του εμπορικού οίκου υφασμάτων Δέλτσιου-Ευτυχίδη-Τασιούδη με εμπόρους υφασμάτων των Σερρών και της Νιγρίτας. Επιστολές, τιμολόγια, συναλλαγματικές.

Εταιρία Υφασμάτων Δέλτσιου - Ευτυχίδη - Τασιούδη

Αρχείο Εταιρείας Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

 • GR GRGSA-SER JUS011.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1989

Βιβλίο πράξεων Διοικητικού συμβουλίου, βιβλίο Πρωτόκολλο εξερχομένων, φάκελος εισερχομένων εγγράφων, φάκελος αλληλογραφία με Υπουργείο Δικαιοσύνης, φάκελος με Αποδείξεις Πληρωμών, φάκελος με οικονομικά στοιχεία (παραστατικά, αποδείξεις, προϋπολογισμοί και εγκρίσεις), φάκελοι Δραστηριότητες-Συνεδριάσεις Δ.Σ. και φάκελος αποφάσεις Υπουργού Δικαιοσύνης.

Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Νομού Σερρών

Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη

 • GR GRGSA-SER COL017.03
 • Αρχείο
 • 1846, 1944 - 1999

Χειρόγραφα του λογοτέχνη, δοκίμια ιστορικών εργασιών, φωτογραφίες, φωτοτυπίες εντύπων, επιστολές, εκλογικοί κατάλογοι

Ασπιώτης, Ευάγγελος

Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη

 • GR GRGSA-SER COL017.02
 • Αρχείο
 • 1997

1 ηχογραφημένη κασέτα με συνέντευξή του λογοτέχνη.

Ασπιώτης, Ευάγγελος

Αρχείο Ευάγγελου Ασπιώτη

 • GR GRGSA-SER COL017.01
 • Αρχείο
 • 1939 - 1996

Άρθρα, μελέτες και κριτικές για το έργο του. Επιστολές, επιστολικά δελτάρια, αποκόμματα εφημερίδων.

Ασπιώτης, Ευάγγελος

Αρχείο Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής

 • GR GRGSA-SER COL119.01
 • Αρχείο
 • 1968 - 1992

Βιβλίον πράξεων Γραφείου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής, βιβλίο Μητρώον Εφέδρων Αξιωματικών Σιντικής, 1 βιβλιάριο (στέλεχος) δελτίων εγγραφής μέλους, 2 αιτήσεις εγγραφής και 2 υπεύθυνες δηλώσεις. Φωτογραφίες ταυτοτήτων.

Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών Σιντικής Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1986

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού, ημερησίων διαταγών, φάκελοι καπνεμπόρων, φάκελοι στατιστικών στοιχείων και εκθέσεων πεπραγμένων.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM049.02
 • Αρχείο
 • 1945 - 1985

Βιβλία ανακαλυπτομένων παραβάσεων καπνού, βιβλία εμπόρων καπνού, μητρώο μισθοδοσίας υπαλλήλων, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Νέας Ζίχνης Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Νιγρίτας Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM114.01
 • Αρχείο
 • 1972 - 2003

Βιβλία Βεβαιώσεων των επί του εις φύλλα καπνού φόρων, βιβλίο καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας χωρικών καπνών, βιβλία μεταγραφής εκδιδομένων αδειών κατοχής καπνού παρ' εμπόρων, βιβλίο μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς καπνού, βιβλίο χρεοπιστώσεως κατόχων καπνού που διατηρούν αποθήκες. Φάκελος Πληρεξουσίων και έγγραφα αλληλογραφίας.

Εφορία Καπνού Νιγρίτας Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.01
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Ροδολίβους Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM050.02
 • Αρχείο
 • 1969 - 1985

Βιβλίο καπνοπωλών (1975), βιβλίο δικαιωμάτων καπνικών υπαλλήλων (1969-1981), φάκελος στοιχείων καπνοπωλών χωριών περιφέρειας Ροδολίβους, στατιστικά στοιχεία.

Εφορία Καπνού Ροδολίβους Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM038.01
 • Αρχείο
 • 1944 - 1989

Βιβλία αλληλογραφίας ,βιβλία καπνοπαραγωγών 25 χωριών και της πόλης Σερρών, βιβλία καπνεμπόρων, συνεργατών, καπναποθηκών κ.ά., φάκελοι αλληλογραφίας, φάκελοι διαταγών.

Εφορία Καπνού Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.03
 • Αρχείο
 • 1946 - 1990

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών επαρχίας Σιντικής (1946-1984), καταστάσεις αγορασθέντων καπνών (1968), μητρώα καπνοπαραγωγών (1990), αποκαλυπτομένων παραβάσεων (1972-1979), καταχωρήσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας (1981).

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.02
 • Αρχείο
 • 1954 - 1981

Βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών της περιοχής επαρχίας Σιντικής, μεταγραφής εκδιδομένων αδειών μεταφοράς, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία καπνεμπόρων, καταστάσεις πωληθέντων καπνών, φάκελοι αλληλογραφίας, ατομικοί φάκελοι υπαλλήλων.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Εφορίας Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM047.01
 • Αρχείο
 • 1941 - 1981

Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία διεκπεραιώσεως αλληλογραφίας, βιβλία προσωπικού, παρουσίας προσωπικού, βιβλία πιστοχρεώσεως καπνοπαραγωγών, καταχωρίσεως συμφωνητικών αγοραπωλησίας καπνού, φορολογίας καπνού.

Εφορία Καπνού Σιδηροκάστρου Σερρών

Αρχείο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών

 • GR GRGSA-SER ADM084.01
 • Αρχείο
 • 1924 - 1996

Μητρώο Ιατρικού Συλλόγου Σερρών (1924-1952), βιβλίο Πράξεων (8/1/1928 ως 8/4/1955), βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων (3/7/1949 ως 20/3/1955), πρωτόκολλο αλληλογραφίας βιβλία προσκλήσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Φάκελοι εισερχομένων-εξερχομένων εγγράφων, έγγραφα και βιβλία Πειθαρχικού Συμβουλίου, αλληλογραφία με Υγειονομικό Κέντρο Σερρών, αλληλογραφία με Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλληλογραφία Νομαρχίας Σερρών, αλληλογραφία Υπουργείου Υγείας, αλληλογραφία άλλων Αρχών, Διάφορα. Αρχείο Τ.Σ.Α.Υ. [Ταμείο Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών]-αλληλογραφία (1932-1987).

Ιατρικός Σύλλογος Σερρών

Αρχείο Ιεράς Μητροπόλεως Ζιχνών και Νευροκοπίου

 • Αρχείο
 • 1873 - 1971

Φάκελοι χειροτονιών, ενοριακών και εφημεριακών θεμάτων, επισκοπικών θεμάτων, καταγγελιών, αδειών και αποδημιών, γάμων, θανάτων, Μονής Αγίας Παρασκευής Ροδολείβους Παγγαίου, Ησυχαστηρίου Αγίας Τριάδας, Μητροπολιτών Νικηφόρου, Δαμασκηνού, Ευγενίου, Αγαθαγγέλου, Νικοδήμου (Βαληνδρά).

Ιερά Μητρόπολις Ζιχνών και Νευροκοπίου

Αρχείο Ιωάννη Ψιμόπουλου

 • GR GRGSA-SER COL035.01
 • Αρχείο
 • 1971 - 1986

Εμπορική αλληλογραφία, καρτέλες κίνησης λογαριασμού πελατών και φορτίων.

Ψιμόπουλος, Ιωάννης

Αρχείο Ιωάννου Βαΐου

 • GR GRGSA-SER COL012.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1950

Ιστορική έκθεση με επίκεντρο τις δραστηριότητες του «Ορφέα Σερρών» των ετών 1903-1908.

Βάιος, Ιωάννης

Αρχείο κινηματογράφου Σερρών «Πάνθεον»

 • GR GRGSA-SER COL029.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1924

Επιστολές, τηλεγραφήματα προς και από την κινηματογραφική εταιρεία «Σπλέντιτ» Θεσσαλονίκης. Αγορές ταινιών, εξαρτημάτων κινηματογραφικών μηχανών. Κινηματογραφικά έργα που παιζόταν στις Σέρρες.

Κινηματογράφος "Πάνθεον" Σερρών

Αρχείο Κοινότητας Βαλτερού

 • GR GRGSA-SER MUN009.01
 • Αρχείο
 • 1945 - 1998

Φάκελοι Εγκυκίων Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, έγγραφα ομιλιών, άλμπουμ φωτογραφιών, φάκελοι και έγγραφα Ληξιαρχείου (πιστοποιητικά, γάμοι, γεννήσεις, βαπτίσεις, θάνατοι, διορθώσεις), έγγραφα και βιβλία Πρόχειρων Αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου,Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου, Βιβλία Πρωτοκόλλων Αλληλογραφίας και βιβλία Πρωτοκόλλων Κοινότητας. Ένα (1) βιβλίο με τίτλο "Γεωργοοικονομική Μελέτη" του Ανεσιάδη Γεώργιου και 4 φύλλα εφημερίδων "Ελληνική Εθνική Αντίσταση"/1982-1984).

Δήμος Ηρακλείας Σερρών, Κοινότητα Βαλτερού

Αρχείο Κοινότητας Επταμύλων

 • GR GRGSA-SER MUN006.02
 • Αρχείο
 • 1949 - 1962

Πρακτικό δημοτικού συμβουλίου, αλληλογραφία με άλλες αρχές.

Δήμος Σερρών, Κοινότητα Επταμύλων

Αρχείο Κοινότητας Τερπνής

 • GR GRGSA-SER MUN007.01
 • Αρχείο
 • 1921 - 1968, 1974

Φάκελος αλληλογραφίας κατοχικών θεμάτων ετών 1937-1951, φάκελος παραρτήματος θυμάτων πολέμου έτους 1922 και φάκελος παραρτήματος ονομάτων πολέμου ετών 1921-1935. Κατάλογος αγροφυλάκων, έγγραφο ορκομωσίας αγροφύλακα έτους 1929, ερανικός καταλογος Αγροφυλακής. Βιβλία Ληξιαρχείου (Θανάτων, γάμων, βαπτίσεων), βιβλία και έγγραφα οικονομικής φύσεως, βιβλία Πρωτοκόλλων, βιβλία αλληλογραφίας, βιβλία αποφάσεων δημοτικού συμβουλίου, βιβλίο πολιτοφυλακής έτους 1935. Φάκελοι έργων κοινότητας, φάκελοι στατιστικών στοιχείων, τετράδια κατάστασης απόρων, φάκελοι επισιτισμού και διανομής ιματισμού, φάκελοι και τετράδια με γεωργικά και κτηνοτροφικά θέματα (δικαιώματα βοσκής, δηλώσεων καπνού, παραγωγής καπνού, δηλώσεις φορολογίας κουκουλιών, αλεσμού σιτηρών, γεωργικές ζημιές), έγγραφα καθορισμού εκλογικών τμημάτων. Έγγραφα εκθέσεις ενόρκων εξετάσεων έτους 1943, ονομαστική κατάσταση υπόχρεων προσωπικής εργασίας έτους 1934-1935, 1939 & 1957-1961.

Δήμος Βισαλτίας Σερρών, Κοινότητα Τερπνής

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.01
 • Αρχείο
 • 1925

4 πανόδετοι κτηματογραφικοί χάρτες δυτικού τομέα πόλης Σερρών 0,73 Χ 0,78.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κτηματικής Υπηρεσίας Σερρών

 • GR GRGSA-SER MPP004.02
 • Αρχείο
 • 1925

7 χάρτες της της τέως Υπηρεσίας Ανταλλαξίμων με τις παρακάτω εξωτερικές ενδείξεις:
1ος χάρτης: 5 Α / (νεότερη ένδειξη: 14). [Περικλείει την περιοχή Διοικητρίου. Οδοί Παύλου Μελά και Μεραρχίας], 2ος χάρτης: 10 (νεότερη ένδειξη: 15). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Δυτικής Θράκης -Ραιδεστού],
3ος χάρτης: 12 (νεότερη ένδειξη: 21). [Πε-ρικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Μεραρχίας και Ραιδεστού],
4ος χάρτης: 7 Χ (νεότερη ένδειξη: 19). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Περδίκα και Κομνηνών],
5ος χάρτης: 9 (νεότερη ένδειξη: 7). [Περικλείει την περιοχή μεταξύ των οδών Εμμανουήλ Αν-δρόνικου και Ερμού], 6ος χάρτης: Λαχανόκηποι 1. [Περικλείει την περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού],
7ος χάρτης: 4 (νεότερη ένδειξη: 4). [Περικλείει την περιοχή Ιμαρέτ.

Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Υπηρεσία Σερρών

Αρχείο Κωνσταντίνου Επαμεινώνδα

 • GR GRGSA-SER COL041.01
 • Αρχείο
 • 1925 - 1939

1 βιβλίο «Καθολικόν» (102 φφ.,1925-1926) και ένα αλφαβητικό ευρετήριο πελατών (24 σ.,1926), 6 έγγραφα(1926-1939) μεταξύ των οποίων 2 του Δήμου Σερρών και 1 του Γεωργικού Σταθμού Σερρών (1936).

Κωνσταντίνου, Επαμεινώνδας

Αρχείο Κωνσταντίνου Μάρκου

 • GR GRGSA-SER COL077.01
 • Αρχείο
 • 1930 - 1956

Αλληλογραφία περιόδου 1953-1956 που αφορούν κίνηση και ταινίες του σημαντικότερου κινηματογράφου των Σερρών “ΠΑΝΘΕΟΝ” του οποίου ο Μάρκου ήταν διαχειριστής και σπάνιες φωτογραφίες του εμφυλίου.

Μάρκου, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Πάσχου

 • GR GRGSA-SER COL075.01
 • Αρχείο
 • 1909 - 1948

1 κατάστιχο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Πόρνας [=Γαζώρου] «Το Έλεος» (1909-1916), 2 βιβλιάρια Γεωργικού Συνεταιρισμού Γαζώρου «Η Δήμητρα»(1931,1944), 22 έγγραφα αγοραπωλησίας κυρίως καπνού (1931-1948).

Πάσχος, Κωνσταντίνος

Αρχείο Κωνσταντίνου Φωκά

 • GR GRGSA-SER COL008.01
 • Αρχείο
 • 1929

Περιέχει την αλληλογραφία του ως πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρίας "La Nationale" με τον Ισάακ Μ. Ασσέο πράκτορα της ίδιας εταιρίας στη Θεσσαλονίκη αρ. γραμματοθυρίς 332 και λυτές σελίδες από κατάλογο πληρωμών.
Η αλληλογραφία αναφέρεται (χωρίς επισυναπτόμενα έγγραφα):
σε αποστολές αποδείξεων πληρωμής, και πίστωσης μερίδων λιρών στο Λονδίνο,
σε αποδείξεις εξόφλησης, εξαγορά ασφαλιστηρίων συμβολαίων,
σε απαντήσεις για αιτήσεις και διευκρινίσεις,
σε εισπράξεις ποσών από συγγενικά πρόσωπα ασφαλισμένων,
σε επιστροφή απλήρωτων αποδείξεων με καταστάσεις ονομάτων,
σε πιστοποιητικά για ζημία αποβιωσάντων ασφαλισμένων κλπ

Φωκάς, Κωνσταντίνος

Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Αδελφών Περδικάρη

 • GR GRGSA-SER COL084.01
 • Αρχείο
 • 1949 - 1972

Καταστάσεις πληρωμής μισθωτών, τιμολόγια, βιβλίο επισκέψεως –παρατηρήσεων μηχανικών, τοπογραφικά σχέδια περιοχής λιγνιτωρυχείων.

Λιγνιτωρυχεία Αδελφών Περδικάρη

Αρχείο Λιγνιτωρυχείων Λεωνίδα Παπαντωνίου

 • GR GRGSA-SER COL009.01
 • Αρχείο
 • 1938, 1940

Αλληλογραφία με γαιανθρακεμπορία: Χαμπούρης Α.Ε. (επιστολές, επιστολικά δελτάρια, κοστολόγια, τιμές λιγνίτη Σερρών, 33 έγγραφα). Στο ως άνω αρχείο συμπεριλήφθηκε και η αλληλογραφία της Χαμπούρης Α.Ε. με τους Σερραίους εμπόρους ανθρακίτη, Ι. Κουβούσογλου και Κ. Παπάζογλου.

Λιγνιτωρυχεία Λεωνίδα Παπαντωνίου

Αποτελέσματα 1 έως 100 από 255