Νηπιαγωγεία - Κρήτη

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

Νηπιαγωγεία - Κρήτη

Equivalent terms

Νηπιαγωγεία - Κρήτη

Σχετικοί όροι

Νηπιαγωγεία - Κρήτη

10 Αρχειακή περιγραφή results for Νηπιαγωγεία - Κρήτη

10 results directly related Exclude narrower terms

Αρχείο 2ου Νηπιαγωγείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU134.01
 • Αρχείο
 • 1963 - 2000

Μαθητολόγιο, βιβλία πράξεων, μητρώα νηπίων, πρωτόκολλο αλληλογραφίας

2ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Αρχείο 30ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 185
 • Αρχείο
 • 1977-2010

Βιβλίο μητρώου, Βιβλίο πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Σχολ. Εφορείας, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο παρουσίας προσωπικού, Βιβλίο ημερησίας λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο κινητής περιουσίας, Βιβλίο εσόδων-εξόδων, Μισθολόγια ΙΚΑ, Προϋπολογισμοί- Απολογισμοί, Ατομικά δελτία υγείας νηπίων, Εισερχόμενα- Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά εγγραφής

30ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 3ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου

 • GR GRGSA-IRA EDU. 182
 • Αρχείο
 • 1965-2012

Μαθητολόγιο, Βιβλίο πρακτικών Σχολικού συμβουλίου, Βιβλίο πιστοποιητικών σπουδής, Βιβλίο μητρώου προσωπικού, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλίο πρακτικών σχολικής εφορείας, Βιβλίον πρακτικών συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, Βιβλιάριο αγοράς ενσήμων, Βιβλίον ταμείου, Βιβλίον κινητής και ακινήτου περιουσίας, Βιβλίο πράξεων διευθύντριας, Βιβλίον διεκπεραιώσεως εγγράφων, Βιβλίο πρακτικών Σχ. Επιτροπής, Βιβλίο ΙΚΑ -Κατάσταση ασφαλίσεως προσωπικού, Εισερχόμενα -Εξερχόμενα, Δικαιολογητικά και τίτλοι εγγραφών νηπίων, Πιστοποιητικά νηπίων, Τοπογραφικό διάγραμμα Ηρακλείου, Άδειες προσωπικού

3ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου

Αρχείο 8ου και 4ου Νηπιαγωγείου Χανίων

 • GRGSA-IAK EDU115.01
 • Αρχείο
 • 1953 - 1987

Μαθητολόγια, ατομικά δελτία νηπίων, εκθέσεις ετήσιας λειτουργίας, βιβλία πράξεων Σχολικής Εφορείας

8ο και 4ο Νηπιαγωγείο Χανίων

Αρχείο Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κατωχωρίου

 • GRGSA-IAK EDU065.01
 • Αρχείο
 • 1946 - 1987

Μαθητολόγια, γενικοί έλεγχοι, βιβλία πιστοποιητικών σπουδής, βιβλία υλικού, βιβλίο βιβλιοθήκης, βιβλίο δαμαλισμού, βιβλίο σχολικού ταμείου, βιβλίο αποφάσεων Σχολικής Εφοερείας, βιβλίο μητρώου Νηπιαγωγείου, βιβλίο πρακτικών Εφορείας, βιβλίο πράξεων Σχολικής Εφορείας, βιβλία μαθητικών συσσιτίων, βιβλίο ακίνητης και κινητής περιουσίας, βιβλίο δράσεως κέντρου επιμόρφωσης, βιβλίο ημερήσιου ελέγχου, βιβλίο διδαχθείσης ύλης, βιβλίο ιστορίας σχολείου

Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κατωχωρίου

Αρχείο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - 4ο γραφείο

 • GR GRGSA-IRA ADM. 26, 26.1
 • Αρχείο
 • 1945-2011

Πρωτόκολλα Αλληλογραφίας, Μισθολογικά Μητρώα, Βιβλία Πράξεων Επιθεωρητού, Μητρώο Διδακτηρίων, Μητρώα Προσωπικού, Εισηγήσεις Προϊσταμένου, Πίνακες Εγγραφέντων Μαθητών ανά Σχολείο, Πίνακας Απογραφής Εκπαιδευτικών, Απογραφικές Καταστάσεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, Μαθητές, Θέματα Προσωπικού, Ατομικοί Φάκελοι Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, Δημοσιεύσεις Συνταξιοδοτήσεων, Μισθώματα, Εξοπλισμός Σχολείων, Φάκελοι Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, 4ο Γραφείο

Αρχείο Νηπιαγωγείου Ρογδιάς

 • GR GRGSA-IRA EDU 210
 • Αρχείο
 • 1974-1998

Βιβλία Μητρώου Νηπιαγωγείου, Πρωτόκολλα αλληλογραφίας, Βιβλία κινητής περιουσίας, Βιβλίο πράξεων συλλόγου, Βιβλίο πράξεων Δ/ντριας Νηπιαγωγείου, Βιβλία πράξεων της Σχολικής εφορείας, Βιβλίο Ημερήσιας Λειτουργίας, Βιβλίο ταμείου, Βιβλίο ύλης, Βιβλίο υλικού, Βιβλίο διεκπεραιώσεως, εισερχόμενα-εξερχόμενα, Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί, δελτία εισαγωγής υλικού, Τίτλοι εγγραφής

Νηπιαγωγείο Ρογδιάς